Obchodní podmínky

Individuální jazykové kurzy

Jazykovou školou Jipka se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jipka.cz rozumí tyto společnosti:

Jipka moje jazykovka, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČO: 27385906, DIČ: CZ699006155

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Jipka – vzdělávání, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČO: 28504895, DIČ: CZ699006155

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146453

(dále také označovány jako dodavatelé)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky). Za písemnou formu se považuje i objednávka zaslaná elektronickou poštou a objednávkový formulář na webu www.jipka.cz.
 3. Dodavatel má povinnost písemně potvrdit přijetí objednávky do jednoho pracovního dne ode dne jejího doručení. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele, předání kopie objednávky objednateli nebo předání dokladu o úhradě kurzovného.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

Čl. II Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka jazyků v individuálním jazykovém kurzu (dále jen výuka).
 2. Zaměření jazykového kurzu určuje objednatel. V případě specializovaných balíčků je zaměření jazykového kurzu již určeno při objednávce a není možné ho v průběhu výuky měnit.

Čl. III Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele a objednatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. IV Termín realizace výuky

 1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka výukové lekce je 60 nebo 90 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak.
 2. Dodavatel zprostředkuje objednateli lektora bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uhrazení zálohy (viz čl. VI odst. 1 VOP), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů či provozních důvodů nutné.
 3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky.
 4. Každá jednotlivá objednávka je platná 1 kalendářní rok od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce z této objednávky. Lekce, které nebudou vyčerpány, a které jsou současně vyučovány v jazycích, které nejsou podporované S.E.N (dle čl. IX odst. 2 těchto VOP), po tomto datu propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí.

Čl. V Kurzovné

 1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné) je určena na základě dílčí objednávky objednatele dle konkrétní specifikace kurzu a jeho cenové varianty. Kurzovné je osvobozeno od DPH.
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle specifikace objednávky), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce. Možnost využití učeben dodavatele se určuje dle aktuálních volných kapacit dodavatele. Dodavatel není povinen poskytnout objednateli k užívání učebnu.
 3. Kurzovné zahrnuje cestovné lektora pouze, pokud je to uvedeno v ceníku dodavatele zveřejněného na webových stránkách dodavatele. Cestovné lektora je vždy zahrnuto v kurzovném, pokud se výuka koná na pobočkách dodavatele, v případě Prahy je kurzovné zahrnující cestovné rozdělené dle lokalit (lokalita A a lokalita B), v případě ostatních měst, kde má dodavatel pobočku např. Brno, Plzeň, je v kurzovném zahrnuto cestovné po celém městě. V případě, že objednatel zvolí pro výuku místo, u kterého není cestovné zahrnuto v kurzovném, vypočte dodavatel na základě objednávky objednatele konkrétní výši cestovného, kterou objednateli sdělí e-mailem. V případě, že objednatel tuto výši cestovného u své objednávky e-mailem nepotvrdí, není uzavřena smlouva a objednávka objednatele se ruší.

Čl. VI Platební podmínky

 1. Objednatel je povinen do 5 dnů od objednání jazykového kurzu zaplatit zálohu ve výši 1.000 Kč. Po uhrazení této zálohy je objednávka považována za závaznou a dodavatel zahájí výběr vhodného lektora dle požadavků objednatele nebo dle specializace balíčku.
 2. Zbývající část kurzovného je objednatel povinen zaplatit nejpozději před zahájením kurzu. Kurzovné musí být před zahájením kurzu plně uhrazeno.
 3. Kurzovné je možné uhradit těmito způsoby: platební kartou v kanceláři dodavatele, převodem na účet, dárkovým poukazem, benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů.
  • Platba kartou v kanceláři dodavatele – Platbu v kanceláři může objednatel provést na pobočce Karlínské náměstí 8, Praha 8 – Karlín. Otevírací doba je uvedena na internetové adrese www.jipka.cz v sekci kontakty.
  • Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura-daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. Objednatel je v případě této formy úhrady povinen sdělit dodavateli datum narození a adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinna uvést IČO a sídlo této právnické osoby.
  • Platba prostřednictvím benefitních systémů – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na www.jipka.cz, případně je dostupný na vyžádání na pobočce. Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. Platbu benefitními poukázkami není možné kombinovat s jakýmikoliv druhy slev.
 4. Na kurzovné v příslušné výši (podle typu objednávky) dodavatel vystaví daňový doklad v okamžiku objednání kurzu, tj. po podpisu závazné přihlášky objednatelem nebo po platbě objednávky objednatelem a na vyžádání jej poskytne objednateli.
 5. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
 6. Pokud probíhá výuka o víkendu nebo v čase mezi 22:00-6:00 je odběratel povinen uhradit doplatek 25 % z celkové ceny objednaného balíčku. Dodavatel mu vždy na začátku následujícího měsíce vystaví fakturu na doplatek za proběhnuté lekce ve výše uvedené dny a časy. Navýšená částka se počítá z ceny naposledy zakoupeného balíčku, respektive lekce.

Čl. VII Slevy z kurzovného

 1. V případě individuálních jazykových kurzů nejsou poskytovány žádné slevy.

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace objednávky.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku vést na odpovídající úrovni.

Čl. IX Rušení lekcí – storno podmínky

 1. Objednatel i dodavatel, respektive lektor, jsou povinni svou neúčast na lekci výuky omluvit nejméně 24 hodin před začátkem. Připadá-li předchozí den na neděli, sobotu, svátek či den pracovního klidu, je ten, kdo omluvu činí, povinen oznámit ji nejpozději do 15. hodiny nejblíže předcházejícího pracovního dne. 
 2. U dodavatele funguje pro předem určené podporované jazyky (ke dni provedení objednávky kurzu se jedná o anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk pro cizince) systém efektivních náhrad tzv. “S.E.N”, který obecně zavádí automatické náhrady za řádně a včas zrušené lekce jazyků podporovaných S.E.N tak, že objednatel při zrušení lekce vyčerpá náhradu, kterou si z nabídky dodavatele zvolí.  Detailní podmínky S.E.N. jsou zveřejněny v/na:https://www.jipka.cz/individualni-vyuka-jazyku/sen/. 
 3. V případě, že dodavatel poskytuje objednateli výuku cizího jazyka nepodporovaného S.E.N., může   objednatel omluvit maximálně 25 % lekcí plánovaných v daném měsíci (pokud je 25 % rovno menšímu počtu než 1 lekce, má objednatel možnost zrušit 1 lekci v daném měsíci). Jakákoli objednatelem zrušená lekce nad rámec sjednaných 25 % se považuje za odučenou a dodavatel je oprávněn tyto lekce odečíst z předplaceného budgetu. Toto omezení rušení lekcí se nevztahuje na dopředu plánované přerušení výuky na měsíce červenec a srpen.
 4. Pokud objednatel nedodrží lhůtu k omluvě lekce dle odst. 1 tohoto článku, případně se neomluví vůbec, lekce se považuje za odučenou. Omluví-li objednatel lekci s předstihem větším než 24 hodin, lekce se uskuteční po dohodě s lektorem v jiném termínu nebo si  objednatel vybere náhradu za tuto lekci dle pravidel S.E.N v odst. 2 tohoto článku.
 5. Pokud je důvodem neuskutečnění lekce neúčast lektora, lekce bude nahrazena příslušným lektorem v jiném termínu nebo dodavatel zajistí pro tuto lekci účast jiného lektora nebo lekce proběhne náhradním způsobem např. online formou videokonference apod. s lektorem nebo náhradním lektorem dle dohody s objednatelem. Jakékoli náklady spojené s přechodem na jiný typ výuky z výše uvedených důvodů nese každá strana sama.

Čl. X Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný na pobočce dodavatele, kde výuka daného kurzu probíhá (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři).
 2. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího vyučovací lekce po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.
 3. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, nejčastěji v podobě výměny lektora.
 5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do pěti pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se objednatel s dodavatelem dohodli na delší lhůtě.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradu dle č. IX těchto VOP.
 8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. XI Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele z kurzu před jeho zahájením, tj. po podpisu závazné přihlášky a uhrazení zálohy ve výši 1.000 Kč, avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), je tato uhrazená záloha nevratná.
 2. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního vyučovací lekce vzniká dodavateli nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného, tj. v případě, že objednatel řádně uhradil kurzovné v plné výši, dodavatel vrátí v takovém případě objednateli částku odpovídající 50% zaplaceného kurzovného poníženou o zálohu 1.000 Kč, která je nevratná.
 3. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany v průběhu kurzu, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Kurzovné však v tomto případě může být převedeno na další období nebo může být s dodavatelem sjednán jiný termín konání kurzu. Pokud objednatel trvá na odstoupení z kurzu, budou uplatněny storno podmínky dle čl. IX, od. 2 VOP.
 4. V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. XI VOP je objednatel povinen vyčerpat zbývající částku nejpozději do 12 měsíců od objednání výuky.
 5. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu a formuláře na webu www.jipka.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto VOP, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele, je objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 7. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 5 tohoto ustanovení.
 8. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit na základě jejího uzavření prostředky komunikace na dálku (elektronická komunikace).
 9. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.
 10. Žádost o změnu objednávky, jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v kanceláři dodavatele, kde kurz probíhá. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.

Čl. XIV Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel, který je fyzickou osobou, dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel: 
  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
  • Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů
 7. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 8. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 9. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 10. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
 11. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.

Čl. XV Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování jazykové výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.1.2023.

 

Jak probíhá

online výuka?

Play Video

Jak hodnotí výuku naši studenti?

Andrea Benešová
Andrea Benešová
Skupinová výuka - Online
Read More
Do Jipky chodím již 2. rokem na angličtinu. Lektorka je naprosto skvělá a atmosféra na lekcích úplně na pohodu. V kurzu nás je 6 a zrovna jsme se sešli jako skvělá parta, takže se na lekce vždy těším.
Gabriela Volhová Duhiňová
Gabriela Volhová Duhiňová
Individuální výuka
Read More
Mamince jsem kupovala k Vánocům dárkový poukaz na individuální výuku, kterou má od ledna a se vším naprostá spokojenost.
Petr Halabík
Petr Halabík
Skupinová výuka - Online
Read More
Navštěvuji francouzštinu a španělštinu, protože jako jediná jazykovka měla největší výběr. S výukou i lektory jsem spokojen. Oceňuji, že i v době covidu měli online výuku, trochu jsem se toho bál, ale nakonec to bylo super.
Previous
Next

Ať vám už nic neunikne!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Odesláním formuláře souhlasíte se zasíláním newsletteru od společnosti Jipka moje jazykovka, s.r.o. Bližší informace zde.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Odesláním formuláře souhlasíte se zasíláním newsletteru od společnosti Jipka moje jazykovka, s.r.o. Bližší informace zde.

Ať vám už nic neunikne!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Odesláním formuláře souhlasíte se zasíláním newsletteru od společnosti Jipka moje jazykovka, s.r.o. Bližší informace zde.

Adresa

Kontakt

Sledujte nás

JIPKA moje jazykovka, s.r.o. © 2024 Všechna práva vyhrazena 

JIPKA moje jazykovka s.r.o. © 2022 Všechna práva vyhrazena 

SLEVA 500 Kč při registraci 2 a více dětí na jazykové příměstské a pobytové tábory s kódem KAMARAD24.