A1 — úplní začátečníci

 • Základní literatura: Ruština nejen pro samouky
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 1-7)
  • A1-II (lekce 8-12)
 • Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo jen minimálně.
 • Cíl kurzu: Cílem kurzu je naučit studenta základům ruského jazyka. Prioritou je azbuka (slovem i písmem), dále základní fráze a intonace (slovní i větná). Budou probrány základní slovní druhy a tvorba jednoduchých vět. Student se bude umět orientovat v  běžných tématech, jakými jsou rodina, seznámení a představování, součástí výuky jsou také zdvořilostní fráze a pozdravy. Po absolvování kurzu by studentovi nemělo činit obtíže stručně načrtnout informace o své osobě.

Obsah kurzu:

A1-I – začátečníci

 • Témata:
  • Důvody studia ruštiny
  • Azbuka  (písmena А К М О Т П Ф Э Р С У)
  • Čtení slov s danými písmeny
  • Psací azbuka
  • Ptáme se na věci a osoby: je to…?
  • Ruský slovní a větný přízvuk
  • Azbuka (písmena Б Г Д Ж З Й Ц Ш Ы В Н Х)
  • Výslovnost ruských souhlásek a samohlásek
  • Měkké souhlásky Т Д Н С З Р К Г Х П Б М Ф В
  • Písmena Ч Щ
  • Výslovnost přízvučných a nepřízvučných samohlásek
  • Pravopis
  • Písmena Е Ё И Ю Я Ь po souhláskách a výslovnost měkkých souhlásek
  • Písmena Л Ы a jejich výslovnost
  • Přízvuk na druhé a třetí slabice
  • Písmena Е Ё И Ю Я na začátku slova a po samohláskách
  • Intonace otázek
  • Výslovnost cizích slov
 • Slovní zásoba:
  • Představení se
  • Pozdrav, odpověď na pozdrav
  • Seznámení
  • Telefonování
  • Členové rodiny
  • Jméno, otecké jméno
  • Zdvořilostní slova a věty
 • Gramatika:
  • Ruská věta
  • Tvoření jména po otci
  • Skloňování podstatných jmen rodu mužského, tvrdý vzor
  • Vyjádření českého MÍT v ruské větě
  • Věty se slovem „ECTЬ“
  • Skloňování zájmen ukazovacích, přivlastňovacích, tázacích a osobních
  • Minulý čas
  • Tvorba příslovcí

A1-II – začátečníci

 • Témata:
  • Seznamme se!
  • Jak se máte?
  • Haló!
  • Dnes nemám čas
  • Mluvíte rusky?
 • Slovní zásoba:
  • Národnost
  • Povolání
  • Seznámení
  • Oslovení
  • Fráze při setkání
  • Telefonický rozhovor
  • Deníkový zápis
  • Dny v týdnu
  • Hodiny
  • Jazyky
  • Státy
  • Vyjádření souhlasu/nesouhlasu
 • Gramatika:
  • Sloveso být v ruské větě
  • Časování sloves 1. typu
  • Budoucí čas sloves nedokonavého vidu
  • Vazba “у меня  есть”
  • Číslovky 0-40 v 1. pádě
  • Skloňování podstatných jmen ženského rodu
  • Slovesa 2. typu na –ИТЬ
  • Slovesa na -eть
  • Množné číslo podstatných jmen
  • Minulý čas a minulý čas při vykání
  • Modalita
  • Časování sloves se zvratnou částicí -cя, cь

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.