A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: DaF leicht A2.1 + DaF leicht A2.2
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (DaF leicht A2.1)
  • A2-II (DaF leicht A2.2)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (základní osobní informace, informace o rodině, nakupování, popis bydliště, zaměstnání, vyřízení telefonických hovorů, objednání u lékaře, přivolání taxi). Je schopen komunikovat při nenáročných rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu o známých a běžných záležitostech. S pomocí jednodušších výrazů umí popsat své bezprostřední komunikační potřeby a dokáže jednoduchým způsobem reagovat na položené dotazy.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Témata:
  • To jsme my!
  • Chaos a pořádek
  • Tohle a tamto
  • Pocity a kontakty
  • Sport a hry
  • Zvuky v německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • hudba
  • porozumění interview
  • četba novinových článků
  • odůvodňování
  • kulturní vjemy
  • porozumění různým důvodům
  • životopis
  • popis měst a údaje místa
  • vyjadřování názorů
  • srovnávání věci
  • popis pracovního prostředí
  • popis bytů
  • četba chatu
  • orientace v nákupním centru
  • vyjadřování přání
  • typy nákupních charakterů
  • popis všedního dne v práci
  • nakupování online
  • psaní e-mailů do e-shopů
  • příjemné a nepříjemné zkušenosti
  • pocity
  • vytvoření online profilu
  • osobní údaje
  • popis osob
  • sportovci a sportovkyně
  • porozumění návodů
  • porozumění básním
 • Gramatika:
  • tázací zájmena
  • vedlejší věty s weil
  • opakování perfekta
  • příslovce místa
  • vedlejší věty s dass
  • druhý stupeň přídavných jmen
  • předložky se třetím a čtvrtým pádem
  • konjunktiv II od slovesa haben
  • ukazovací zájmena
  • předložky času
  • spojka deshalb
  • slovesné vazby
  • osobní zájmena ve třetím pádě
  • skloňování přídavných jmen
  • třetí stupeň přídavných jmen
  • vedlejší věty s wenn

A2-II — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Daleko a blízko
  • Člověk a zvířata
  • Domov
  • Práce a komunikace
  • Dnes a zítra
  • Muzea v německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • dovolená
  • vyjadřování úmyslů
  • čtení interview
  • formulace přání a zájmů
  • počasí
  • objednávání pokoje v hotelu
  • orientace ve městě
  • zvířata
  • záliby a averze
  • argumentování
  • formulace námitek
  • filmy, filmová kritika
  • domovina, daleké cesty a stesk po domově
  • umění
  • dotazy na otevírací dobu
  • komunikace v případě neporozumění
  • představování druhých, tykání a vykání na pracovišti
  • zdvořilé žádosti
  • přesný popis věcí
  • smalltalk v práci
  • psaní e-mailu v práci
  • vyjadřování domněnek
  • informace o projektech bydlení
  • vyjadřování budoucnosti
  • formulace dotazů jiných
  • prezentace, video
 • Gramatika:
  • skloňování přídavných jmen
  • konjunktiv II
  • slovesné vazby
  • opakování předložek
  • zvratná zájmena
  • vedlejší věty s immer wenn
  • věty s trotzdem
  • druhý pád
  • modální částice
  • vedlejší věty s wo
  • minulý čas préteritum
  • časové věty
  • vztažné věty
  • místní předložky
  • budoucí čas
  • nepřímé otázky

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.