A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Tangram Aktuell 2 A2/1 + Tangram Aktuell 2 A2/2
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (Tangram Aktuell 2 A2/1)
  • A2-II (Tangram Aktuell 2 A2/2)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (základní osobní informace, informace o rodině, nakupování, popis bydliště, zaměstnání, vyřízení telefonických hovorů, objednání u lékaře, přivolání taxi). Je schopen komunikovat při nenáročných rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu o známých a běžných záležitostech. S pomocí jednodušších výrazů umí popsat své bezprostřední komunikační potřeby a dokáže jednoduchým způsobem reagovat na položené dotazy.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Mladí lidé dnes
  • Dovolená a cestování
  • Na zdraví! – Děkuji!
  • Barvy a typy
 • Slovní zásoba:
  • Jak bydlí mladí lidé
  • Moje dětství a mládí
  • Vysněné cesty – sny o cestách
  • Okolo světa za 12 dnů
  • Vyprávět o dovolené
  • Důležité na dovolené
  • Cesta po Německu
  • Zdravotní potíže a problémy
  • U doktora
  • Dát rady
  • Strava a stravovací návyky
  • Jídlo v Německu
  • V restauraci: jídlo v Hesensku
  • Barvy a oblečení
  • Nákup oblečení
  • Klišé a předsudky
  • Tělo
 • Gramatika:
  • Souvětí podřadné
  • Spojky „protože“, „ačkoliv“, „když“, „že“
  • Výpovědi se slovy „přece“ či „ale ano“ a „vlastně ano“
  • Préteritum (minulý čas) modálních sloves „chtít“, „muset“, „smět“, „moci/umět“, „mít (povinnost)“
  • Préteritum (minulý čas) pomocných sloves „být“, „mít“, „stát se“
  • Nosové hlásky „n“ - „ng“ a jejich výslovnost
  • Perfektum (minulý čas) pravidelných a nepravidelných sloves
  • Zvláštnosti perfekta u sloves s odlučitelnou/neodlučitelnou předponou a sloves končících na „-ieren“
  • Otázky s „který“ a „jaký“
  •  „s“-hlásky: „s“ – „ß“ – „sch“
  • Výslovnost „st“ a „sp“
  • Rady s „měl bys/te“
  • Stupňování přídavných jmen
  • Rozdíl „když“ a „kdy“
  •  „ch“-hlásky
  • Výslovnost „ich“ a „ach"
  • Užití přídavného jména bez podstatného jména
  • Přídavná jména po členech a před podstatnými jmény
  • Skloňování přídavných jmen v nominativu, akusativu a dativu – jednotné a množné číslo
  • Slovesa vyžadující dativ
  • Souhláskové a samohláskové „r“

A2-II — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Zaběhnuté poměry? – Bydlení
  • Vzpomínky
  • Cestování a hotely
  • Ze života (opakování)
 • Slovní zásoba:
  • Možnosti bydlení
  • Kde byste chtěli bydlet?
  • Hledání bydlení a inzeráty
  • „Stanice“ a důležité momenty života
  • Na něco si vzpomínat
  • Krátké biografie slavných osobností
  • Pád Berlínské zdi
  • Na cestách v Lipsku a v Štýrském Hradci
  • Hledání hotelu, rezervace pokoje
  • Počasí
  • Informovat
  • Informovat se
  • Vést rozhovory
  • Odpovídat na inzeráty
  • Vyjednat, domluvit termíny
 • Gramatika:
  •  „Bych-“ + infinitiv (Konjunktiv II – podmiňovací způsob) pro vyjádření přání, snů a představ
  • Infinitivní vazby (s „zu“ + infinitiv)
  • Genitiv (2.pád) u jmen
  • Préteritum (minulý čas)
  • Plusquamperfektum (předminulý čas)
  • Věta hlavní a vedlejší, vedlejší věty s „protože“, „ačkoliv“, „když“ a „poté co“
  • Systematizování a porovnání užití spojovacích výrazů „proto“, „protože“, „přesto“, „ačkoliv“
  • Adjektiv-Nomen / Zpodstatnělá přídavná jména
  • Výslovnost „e“
  • Výslovnost „ei“, „ie“, „i“
  • Výslovnost „v“, „f“, „w“, „ph"
  • Konjunktiv II – podmiňovací způsob, pozice ve větě, časování
  • Podmiňovací způsob pro vyjádření plánů a návrhů: „bys-“, „mohl bys“, „měl bys“
  • Přímé a nepřímé otázky
  • Opakované otázky, tzv. „echo“-otázky
  • Udání místa a směru – předložky s akusativem (4.pádem) nebo dativem (3.pádem)
  • Předložky se třetím a čtvrtým pádem
  • Přídavná jména končící na „-los“, „-voll“
  • Opakování – modelový test a tipy k jazykové zkoušce Start Deutsch 2
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Flora
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po: 8:30-18:00
Út - Čt: 10:00-18:00
Pá: 8:30-15:00
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje