A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Alter Ego 2 (A2)
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (lekce 1-3)
  • A2-II (lekce 4-6)
  • A2-III (lekce 7-9)
 • Profil studenta: Student rozumí základním frázím a umí komunikovat v jednoduchých situacích a vyjadřovat se v jednoduchých větách.
 • Cíl kurzu: Studenti absolvující kurzy úrovně A2 rozumí větám, často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně dotýkají (rozšíření základních osobních a rodinných informací, nakupování, popis místa bydliště, zaměstnání). Jsou schopni komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Obsah kurzu:

A2-I - mírně pokročilí

 • Témata:
  • Vztahy mezi lidmi, přáteli, spolubydlícími, sousedy
  • Popis osoby- vlastnosti, charakter, kladné a záporné stránky lidské povahy
  • Popis vývoje situace
  • Pracovní trh – inzeráty, porozumění, sestavení životopisu, motivační dopis, formální dopis, e- mail
  • Pracovní pohovor, popis pracovních zkušeností, stáží, informace na nabízené místo
  • Země, stát, obyvatelé, charakteristika jednotlivých států
  • Předsudky, stereotypy a jejich původ
  • Rezervace ubytování, jízdenky
  • Popis bydliště, klady a zápory
 • Slovní zásoba:
  • Výrazy popisující lidské vlastnosti, charakter
  • Vztahy mezi lidmi, přátelské vztahy, vztahy se spolubydlícími a sousedy
  • Vyjádření kladné a záporné reakce na určitou událost
  • Termíny související s partnerskými vztahy, s láskou, s city
  • Výrazy týkající se studia, školy, vzdělání
  • Výrazy týkající se práce, zaměstnání, platu
  • Struktura motivačního dopisu a životopisu
  • Formální dopis – obraty a fráze
  • Hledání práce, pracovní trh, přijímací pohovor
  • Výrazy popisující stát, zemi – životní podmínky, způsob života, mentalita
  • Turismus, cestování, rezervace, turistické informace, stravování, ubytování, doprava
  • Život ve městě, výhody a nevýhody s ním spojené
 • Gramatika:
  • Samostatná tázací zájmena
  • Vztažná zájmena
  • Konstrukce uvádějící určitou definici
  • Shoda v příčestí minulém
  • Řeč přímá a nepřímá
  • Stupňování a srovnání podst. jmen, sloves, příd. jmen a příslovcí
  • Souminulý čas/ Přítomný čas
  • Souminulý čas/ Složený minulý čas – shrnutí
  • Časové předložky (1)
  • Časové předložky (2)
  • Konstrukce vyjadřující radu- imperativem/slovesem muset/si+přítomný čas/ il faut quo (je třeba aby)+ subjunktiv
  • Subjunktiv přítomný- spojovací způsob přítomný pro vyjádření nutnosti
  • Plusquamperfektum – předminulý čas
  • Neurčitá zájmena
  • Vztažná příslovce – kde, kdy, odkud, z něhož
  • Ukazovací zájmena samostatná
  • Zájmenná příslovce zastupující příslovečné určení
  • Přechodník přítomný
  • Stupňování – superlativ
  • Zájmenná sousloví

A2-II - mírně pokročilí

 • Témata:
  • Titulky v novinách a časopisech
  • Televizní programy
  • Média a události jimi přinášené
  • Film, filmové kritiky, komentáře k filmům
  • Vyplnění formuláře na policii
  • Hudba, hudební styly
  • Plány do budoucna, přání, touhy
  • Zájmy, aktivity ve volném čase, dobrovolnická činnost
  • Knihy, vyjádření vlastního názoru a kritiky
  • Životní události, změny, důležité okamžiky
  • Životopis vlastní i jiné osoby
  • Postavení ženy v mužských profesích
  • Pocity lítosti, štěstí, překvapení
 • Slovní zásoba:
  • Tisk, rádio, televize a výrazy s médii souvisejícími
  • Kino, filmy, filmové festivaly
  • Podat svědectví o události, o krádeži atd.
  • Hudba, hudební styly, hudební skupiny
  • Sny do budoucnosti
  • Vyjádření přání, tužeb
  • Humanitární organizace, asociace
  • Literatura, obsah knihy
  • Časové výrazy uvozující souvislé vyprávění
  • Výrazy používané v životopisu, významné okamžiky v lidském životě
  • Profese, povolání, stáže, praxe
  • Ženy a jejich uplatnění v profesním životě
  • Štěstí, nečekané situace
 • Gramatika:
  • Zdůraznění větných členů
  • Rody podstatných jmen, tvoření podstatných jmen
  • Minulé časy
  • Trpný rod
  • Shoda příčestí minulé v předmětu přímém
  • Samostatná osobní zájmena po předložkách
  • Výraz přání:
   • přát si aby+subjunktiv přítomný
   • věřit že+indikativ
   • rád bych, chtěl bych aby+subjuntiv přítomný
   • rád bych +infinitiv
  • Podmiňovací způsob
  • Věty příslovečné účelové a použití subjunktivu/infinitivu
  • Spojky a spojovací výrazy ve větách příslovečných, příčinných a důvodových
  • Zájmenná příslovce
  • Věty příslovečné časové +infinitivní konstrukce
  • Přímá a nepřímá řeč v minulém čase
  • Souslednost časová v oznamovacím způsobu
  • Podmínkové věty
  • Vazby sloves

A2-III - mírně pokročilí

 • Témata:
  • Leták, manifest, slogan
  • Vyjádření názoru, postoje, souhlasu/nesouhlasu
  • Událost a její jednotlivé části
  • Oblíbená kniha, četba, autor
  • Argumentace, schopnost oponovat
  • Stížnost, vyjádření výtky
  • Petice- porozumění, sestavení, formální dopis, e-mail
  • Diskuze, postoje v diskuzi
  • Doporučení, varování
  • Popis a informace o předmětu, nové komunikační prostředky
  • Inzeráty, bližší informace o poskytované službě
 • Slovní zásoba:
  • Výrazy týkající se životního prostředí, ekologie
  • Kniha, četba, knihovny, půjčování knih
  • Školství, systém školství
  • Rovnost pohlaví
  • Život ve společnosti
  • Argumenty
  • Důsledky, následky
  • Stěžovat si, protestovat
  • Pravidla ve společnosti a tresty v případě jejich porušení
  • Vyjádření osobního stanoviska, úhlu pohledu
  • Vyjádření posouzení
  • Výrazy související s internetem
  • Informace týkající se nových technologií, nových komunikačních prostředků
  • Služby po internetu
  • Styly písemné komunikace
  • Výrazy žádosti / upřesnění
  • Neosobní výrazy doporučení/ varování
 • Gramatika:
  • Subjunktiv v souvětí po slovesech vyjadřujících vůli, nutnost, žádost, přání, rozkaz, výzvu, zákaz
  • Subjunktiv po neosobních výrazech vyjadřujících nejistotu, pochybnost, nepravděpodobnost
  • Protiklad subjunktivu a indikativu – shrnutí
  • Výrazy předložkových sousloví
  • Postavení zájmenných předmětů a zájmenných příslovcí ve větě
  • Souvětí důvodové, důsledkové
  • Příčestí přítomné s významem popisným
  • Věty příslovečné účelové
  • Věty příslovečné přípustkové se subjunktivem a indikativem
  • Podmiňovací způsob minulý
  • Subjunktiv ve výrazech soudu
  • Vedlejší věty podmětné- subjunktiv po neosobních slovesech
  • Zájmena vztažná – složené tvary
  • Zájmena- shrnutí
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje