Všeobecné obchodní podmínky

Tlumočení

Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování tlumočnických služeb prostřednictvím objednávkové aplikace umístěné na internetové adrese Onlinepreklady.jipka.cz (dále jen „Aplikace“) i jiným níže uvedeným způsobem rozumí tyto společnosti:

Jipka moje jazykovka, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČO: 27385906, DIČ: CZ699006155

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Jipka Praha 13, s.r.o.

Nušlova 2515/4 158 00, Praha 5

IČO: 28429681, DIČ: CZ28429681

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140870

Jazykový Institut Plzeň, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00, Praha 1

IČO: 29057671, DIČ: CZ29057671

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163508

Jipka – vzdělávání, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČO: 28504895, DIČ: CZ699006155

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146453

Objednavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala zajištění tlumočnických služeb specifikovaných v příslušné objednávce.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva), elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka).
 3. Dodavatel má povinnost do šesti (6) hodin od obdržení objednávky objednateli písemně potvrdit její přijetí (do této lhůty se nezapočítává doba mimo pracovní dobu dodavatele). Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou.
 4. Pokud do šesti (6) pracovních hodin po obdržení objednávky nesdělí dodavatel, že některé podmínky objednávky neakceptuje, má se za to, že mezi smluvními stranami platí podmínky uvedené v objednávce.
 5. Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto ustanovení sdělí, že některé podmínky neakceptuje, smluvní vztah nevznikne, a to do doby, než dojde k ujednání i o neakceptovaných podmínkách.
 6. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel akceptuje návrh dodavatele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak platí podmínky posledně uvedené.
 7. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

Čl. II Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení tlumočnických služeb a souvisejících služeb (dále jen zakázka) podle požadavků uvedených v objednávce.

Čl. III Tlumočení

 1. Všeobecná ujednání
  • Dodavatel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I VOP zabezpečit sjednanou zakázku /tlumočení/ dle ujednání smluvních stran, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.
  • Objednavatel se zavazuje zaplatit dodavateli výslednou cenu tlumočení dle ust. čl. IV odst. 2 VOP
  • Dodavatel zajistí tlumočení prostřednictvím tlumočníka.
 2. Termín tlumočení
  • Objednavatel je povinen přijmout tlumočení v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
  • Objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele je povinen dodavateli bezprostředně písemně potvrdit v „potvrzení o tlumočení“ řádnou a včasnou realizaci tlumočení.
  • Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané tlumočení, považuje se toto plnění za splněné, dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na cenu za tyto služby a objednavateli vzniká povinnost takto vyúčtovanou částku dodavateli uhradit.
 3. Práva a povinnosti
  • Objednavatel je povinen sdělit dodavateli účel, ke kterému bude tlumočení použito a to, že bude zaznamenáno a jakým způsobem.
  •  Pokud dodavateli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.
  • Objednavatel zašle dodavateli nejpozději 3 dny před plněním tlumočení podkladové materiály /např. program, protokol z předešlého jednání, referáty či písemné texty/. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se terminologie nebude brán zřetel.
  • Objednavatel je povinen informovat dodavatele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednavatel je povinen informovat dodavatele zejména o tom, zda došlo k zahájení insolventního řízení vůči jeho osobě, nebo zda vstoupil do likvidace.
  • Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.
  • Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s tlumočením a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.
  • Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky /např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační služby/.
  • Objednavatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud si tyto služby neobjedná u dodavatele.
 4. Doprava, ubytování a stravování
  • Objednavatel je povinen zabezpečit na svůj náklad dopravu tlumočníka ze sjednaného místa (tj. z místa stanoveného po dohodě s tlumočníkem) do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem k vzdálenosti těchto míst, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
  • V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednavatel povinen uhradit jeho cestovní náklady v plné výši prostřednictvím dodavatele.
  • Objednavatel je dále  povinen zajistit na svůj  náklad ubytování tlumočníka v místě  plnění, a  to v jednolůžkovém  pokoji s příslušenstvím,  ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
  • Objednatel je povinen zaplatit dodavateli náhradu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení dle zakázky, (tj. zejména náhradu za čas promeškaný cestou z a na místo plnění, čas promeškaný v důsledky prodlevy při plnění zakázky apod.), přičemž konkrétní výše této náhrady bude určena na základě ujednání smluvních stran.
  • Objednavatel je povinen poskytnout tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po každých čtyřech a půl hodinách tlumočení.
  • Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek.
 5. Reklamace
  • Tlumočení má vady v případech, kdy nebylo provedeno v souladu s objednávkou.
  • Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně doložit záznamem.
  • Pokud dodavatel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny.
  • V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra.
  • Výše slevy je závislá na výsledku znaleckého posudku.
  • Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle bodu d tohoto ustanovení je jak dodavatel, tak i objednavatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
  • Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá dodavatel, a to do výše ceny zakázky.
 6. Lhůta k uplatnění reklamace
  • Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, nejsou-li u dodavatele uplatněny řádně a včas.
  • Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad tlumočení u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.

Čl. IV Cena zakázky

 1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb dodavatele zveřejněný na internetové adrese www.jipka.cz a tam uvedený způsob pro výpočet ceny.
 2. Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se kalkulace ceny skutečným počtem jednotek.
 3. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou bez DPH.
 4. Ceník služeb dodavatele je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Čl. V Platební podmínky

 1. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.
 2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.
 3. Při prodlení s placením ceny zakázky je objednavatel povinen dodavateli zaplatit úrok z prodlené ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na úrok z prodlení a zbývající část na dluh samotný. Dodavatel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu na faktuře uvedeném.
 5. Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

Čl. VI Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku.
 2. Odstoupení od smlouvy je každá strana povinna sdělit druhé straně písemně.
 3. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit dodavateli tzv. storno poplatky. Výše těchto poplatků je uvedena v ceníku služeb dodavatele.
 4. V případě elektronické objednávky má objednatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, neurčí-li objednatel jinak.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny zakázky odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně dodavatele.
 8. Dodavatel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit.

Čl. VII Zvláštní ustanovení

 1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu dodavatele nebude kontaktovat překladatele či tlumočníka.
 2. Pokud se souhlasem dodavatele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či tlumočníkem, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
 3. Objednavatel se dále zavazuje informovat dodavatele o každém novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.
 4. V případě porušení povinností uvedených v odst. 1, 2 a 3 tohoto ustanovení je objednavatel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena. Objednatel je povinen tuto smluvní pokutu dodavateli zaplatit bez ohledu na to, zda daným jednáním objednatele vznikla dodavateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

Čl. VIII Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel, který je fyzickou osobou, dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel: 
  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
  • Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů
 7. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 8. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 9. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 10. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
 11. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.
 12. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

Čl. IX Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí tlumočnických služeb uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. X Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dodavatel a objednatel výslovně sjednávají, že dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky, a to zejména z důvodu změny legislativy, změny platebních podmínek, změny storno podmínek, změny práv a povinností spojených s reklamací, a to tak, že tato změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena nejméně 30 dnů předtím, než nastane účinnost nových obchodních podmínek, e-mailovou zprávou na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce, případně na e-mailovou adresu řádně oznámenou dodavateli později. V případě, že objednatel nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem účinnosti nových obchodních podmínek na emailovou adresu dodavatele: info@jipka.cz. Smlouva bude v takovém případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové obchodní podmínky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.

Příloha – Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku

Naše pobočky

Národní 416/37, 110 00 Praha 1 (Palác Platýz)
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.