Všeobecné obchodní podmínky

Překlady

Překladatelské služby a korektury

Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování překladatelských a korektorských služeb prostřednictvím objednávkové aplikace umístěné na internetové adrese Onlinepreklady.jipka.cz (dále jen „Aplikace“) i jiným níže uvedeným způsobem rozumí tyto společnosti:

Jipka moje jazykovka, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČO: 27385906, DIČ: CZ699006155

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Jipka Praha 13, s.r.o.

Nušlova 2515/4 158 00, Praha 5

IČO: 28429681, DIČ: CZ28429681

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140870

Jazykový Institut Plzeň, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00, Praha 1

IČO: 29057671, DIČ: CZ29057671

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163508

Jipka – vzdělávání, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČO: 28504895, DIČ: CZ699006155

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146453

Objednavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala zajištění překladatelských či korektorských služeb specifikovaných v příslušné objednávce.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a dodavatelem.

Čl. II Předmět plnění

Předmětem plnění je vyhotovení překladu nebo korektury (dále jen „zakázka“) podle požadavků uvedených v objednávce.

Čl. III Uzavření smlouvy

 1. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva), elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen „objednávka“) dostupný prostřednictvím Aplikace.
 2. Dodavatel má povinnost do šesti hodin od obdržení objednávky objednateli písemně potvrdit její přijetí (do této lhůty se nezapočítává doba mimo pracovní dobu dodavatele).Pracovní doba dodavatele je zveřejněna na internetové adrese www.jipka.cz v sekci kontakty. Pokud dodavatel objednateli přijetí objednávky v této lhůtě nepotvrdí, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele nebo změna stavu objednávky na „potvrzená“ prostřednictvím Aplikace.
 3. Pokud dodavatel ve výše uvedené lhůtě nesdělí objednateli, že některé podmínky uvedené v objednávce neakceptuje, má se za to, že mezi smluvními stranami platí podmínky uvedené v objednávce.
 4. Pokud dodavatel ve výše uvedené lhůtě objednateli sdělí, že některé podmínky uvedené v objednávce neakceptuje, smluvní vztah nevznikne, a to do doby, než dojde k ujednání o neakceptovaných podmínkách.
 5. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel akceptuje návrh dodavatele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak platí podmínky posledně sjednané.
 6. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. IV Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. III VOP vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a v obvyklé kvalitě, a předat ji dohodnutým způsobem.
 2. Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit dodavateli odměnu za zakázku dle ustanovení čl. VII VOP.

Čl. V Zpracování zakázky

 1. Pro vyhotovení zakázky si objednavatel může zvolit standardizovaný termín – do tří hodin, do šesti hodin, do 24 hodin, do tří dnů. Zároveň je možné určit jiný termín dodání zakázky vzájemnou dohodou smluvních stran.
 2. Objednavatel je povinen předat dodavateli podklady pro zakázku včas, v řádné kvalitě ve sjednané podobě. Podklady, které nejsou dodány požadovaným způsobem (nečitelné podklady, nepodporované typy souborů, poškozené soubory atd.), nemohou být zpracovány.
 3. Objednavatel je povinen předat dodavateli podklady pro zakázku následujícími způsoby:
  • v listinné podobě,
  • v elektronické podobě, a to v některém z následujících formátů: doc, xls, pdf, jpg, zip, rar, ppt,
  • v jiných formátech po předchozí domluvě s dodavatelem.
 4. Dodavatel se zavazuje předat objednateli vyhotovenou zakázku ve stejném formátu, v jakém od něj obdržel podklady pro její vyhotovení, ledaže se smluvní strany dohodli jinak. Dodavatel se zároveň zavazuje dodržet formátování a úpravu dokumentu dle původních podkladů.
 5. Objednávku může objednavatel učinit následujícími způsoby:
  • osobně v kanceláři dodavatele v pracovní době, která je uvedena na webových stránkách dodavatele (www.jipka.cz/kontakt),
  • e-mailem na adresu preklady@jipka.cz nebo na adresy poboček dodavatele uvedené na jeho webových stránkách (www.jipka.cz/kontakt),
  • prostřednictvím Aplikace umístěné na adrese Onlinepreklady.jipka.cz po zadání příslušných přihlašovacích údajů,
  • prostřednictvím České pošty, s. p., kurýrní služby nebo prostřednictvím jiné doručovatelské služby,
  • jiným předem dohodnutým způsobem. Objednávku nelze učinit telefonicky.
 6. Lhůta pro vyhotovení zakázky začíná běžet od chvíle, kdy dodavatel objednavateli písemně potvrdí přijetí zakázky. Současně s potvrzením zakázky obdrží objednavatel informaci o termínu předání vyhotovené zakázky. Tento termín je nejpozdější možný, objednavatel se zavazuje převzít vyhotovenou zakázku i v kratším termínu.
 7. Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. Objednavatel může převzít zakázku následujícími způsoby:
  • Osobně v kanceláři dodavatele v pracovní době dodavatele. Zakázku je možné po předchozí domluvě vyzvednout na kterékoliv z poboček dodavatele. Pracovní doba dodavatele a jeho provozoven je zveřejněna na internetové adrese www.jipka.cz v sekci kontakty.
  • Zasláním překladu dodavatelem na uvedenou e-mailovou adresu objednavatele.
  • Prostřednictvím Aplikace v detailu objednávky po zadání příslušných přihlašovacích údajů.
  • Prostřednictvím České pošty, s. p. kurýrní služby nebo prostřednictvím jiné doručovatelské služby.
  • Jiným předem dohodnutým způsobem.
 8. Objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele je povinen dodavateli bezprostředně písemně potvrdit obdržení vyhotovené zakázky s tím, že ji obdržel řádně a včas.
 9. Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 8 tohoto ustanovení a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu pro předání zakázky dodavatele písemně nevyzve dodání zakázky, má dodavatel za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.
 10. Zakázka není dodána opožděně, jestliže dodavatel předá objednavateli opětovně zakázku na základě jeho výzvy, pokud ji již objednavateli ve sjednané lhůtě odeslal (předal).
 11. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit požadovaným způsobem, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklad objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.
 12. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu odměny.

Čl. VI Práva a povinnosti

 1. Objednavatel je povinen sdělit dodavateli účel, ke kterému bude zakázka použita.
 2. Pokud dodavateli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí objednávka obsahovat i objednání překladu textů určených do tisku.
 3. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., je objednavatel povinen předat dodavateli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout dodavateli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.
 4. Objednavatel je rovněž povinen uvést způsob, jakým má být zacházeno se specifickými výrazy- zkratkami, vlastními jmény, cizími slovy použitými v textu atd. V případě, že neuvede, zda mají být tyto výrazy překládány, nebo ponechány v původním tvaru, nebo jiný způsob, jak s nimi má být nakládáno, nebude na pozdější reklamace z toho plynoucí brán zřetel.
 5. Objednavatel bere na vědomí, že denní maximální kapacita překladatele je 10 normostran. V případě rozsáhlejších překladů je tedy nutné určit delší termín pro vyhotovení překladu. Pokud objednatel trvá na dodržení termínu, je dodavatel oprávněn rozdělit text mezi více překladatelů. V případě rozdělení textu nenese dodavatel odpovědnost za terminologickou konzistenci v překladu a z tohoto titulu nemůže být zakázka reklamována.
 6. Objednavatel je povinen informovat dodavatele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě odměny. Objednavatel je povinen informovat dodavatele o tom, že s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo že vstoupil do likvidace.
 7. Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.
 8. Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění (zakázkou) a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

Čl. VII Odměna

 1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky (dále jen „odměna“) je platný ceník služeb dodavatele nebo smlouva uzavřená mezi dodavatelem a objednavatelem a v ní uvedený způsob pro výpočet odměny.
 2. Odměna je kalkulována za každou započatou normovanou stranu (dále „normostrana“).
 3. Jednou normostranou se rozumí 1800 znaků včetně mezer.
 4. Pokud předběžná odměna zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se kalkulace odměny skutečným počtem jednotek (tj. celkovým počtem normostran po provedení překladu nebo korektury).
 5. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou bez DPH.

Čl. VIII Platební podmínky

 1. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky dle skutečného finálního rozsahu zakázky.
 2. Podkladem k úhradě odměny ze zakázky je daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.
 3. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
 4. Dodavatel je oprávněn požadovat po objednavateli úhradu zálohy na provedení služeb.
 5. Odměnu ze zakázky je možné uhradit těmito způsoby: hotově v kanceláři dodavatele, platební kartou v kanceláři dodavatele nebo převodem na účet.
  • Platba v hotovosti – platbu v hotovosti může objednavatel provést po předchozí domluvě na kterékoliv provozovně dodavatelů v jejich pracovní době, a to bez ohledu na to, kde objednávku provedl. Pracovní doba provozoven se řídí dle informací zveřejněných na www.jipka.cz v sekci kontakty.
  • Platba kartou v kanceláři dodavatele – viz odst. 6 písm. a) tohoto ustanovení.
  • Platba převodem na účet – při této formě úhrady bude objednavateli vystavena faktura – daňový doklad na celou výši odměny. Objednavatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. Objednavatel je v případě této formy úhrady povinen sdělit dodavateli datum narození a adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednavatel povinen uvést IČO a sídlo této právnické osoby.

Čl. IX Reklamace

 1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou.
 2. Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě.
 3. Vyhotovená zakázka má vady, pokud nebyla vyhotovena v souladu s doplňujícími požadavky objednatele v případě, že je dodavatel předem odsouhlasil.
 4. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.
 5. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně i jejich počet a navrhnout řešení, které objednavatel požaduje.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednavateli řešení.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace prostřednictvím třetí nezávislé osoby (jiného překladatele, korektora, event. soudního znalce).

Čl. X Uznání reklamace

 1. Pokud uzná dodavatel reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky (odměny), a to maximálně ve výši 10 %. Pokud objednavatel nabízenou nápravu neakceptuje, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny zakázky (odměny).
 2. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného ministerstvem spravedlnosti.
 3. Výše slevy podle ustanovení odst. 2 tohoto ustanovení je závislá na výsledku znaleckého posudku.
 4. Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odst. 2 tohoto ustanovení je jak dodavatel, tak i objednavatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
 5. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá dodavatel, a to do výše ceny zakázky.
 6. Dodavatel není zodpovědný za neplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. XI Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u dodavatele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 dnů od vyhotovení zakázky. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, nebyly-li uplatněny řádně a včas.

Čl. XII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po jejím uzavření vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku. Odstoupení od smlouvy je každá strana povinna sdělit druhé straně písemně.
 2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit dodavateli tzv. storno poplatky. Výše těchto poplatků je uvedena v ceníku služeb dodavatele.
 3. V případě elektronické objednávky (tj. objednávky učiněné prostřednictvím objednávkové aplikace umístěné na internetové adrese Onlinepreklady.jipka.cz, popř. emailem) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část odměny odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.
 6. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně dodavatele.
 7. Dodavatel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit, nebo následkem vyšší moci.
 8. Pokud je text použit do tisku či k dalšímu šíření, objednavatel je povinen o této skutečnosti informovat dodavatele. Pokud objednavatel neobjednal zajištění překladu textů určených do tisku dodavatelem, nemá objednavatel nárok na náhradu škody z důvodu chyb v přeloženém textu.

Čl. XIII Zvláštní ustanovení

 1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu dodavatele nebude jakkoli kontaktovat překladatele či korektora, který vypracoval objednanou zakázku.
 2. Pokud se souhlasem dodavatele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či korektorem, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
 3. Objednavatel se dále zavazuje informovat dodavatele o každém novém ujednání s překladatelem či korektorem
 4. V případě každého porušení povinností uvedených v odst. 1, 2 a 3 tohoto ustanovení se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne výzvy dodavatele. Objednatel je povinen tuto smluvní pokutu dodavateli zaplatit bez ohledu na to, zda daným jednáním objednatele vznikla dodavateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

Čl. XIV Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel, který je fyzickou osobou, dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel: 
  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
  • Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů
 7. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 8. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 9. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 10. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
 11. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.
 12. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

Čl. XV Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí překladatelských služeb uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XVI Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dodavatel a objednatel výslovně sjednávají, že dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky, a to zejména z důvodu změny legislativy, změny platebních podmínek, změny storno podmínek, změny práv a povinností spojených s reklamací, a to tak, že tato změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena nejméně 30 dnů předtím, než nastane účinnost nových obchodních podmínek, e-mailovou zprávou na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce, případně na e-mailovou adresu řádně oznámenou dodavateli později. V případě, že objednatel nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem účinnosti nových obchodních podmínek na emailovou adresu dodavatele: info@jipka.cz. Smlouva bude v takovém případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové obchodní podmínky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.

Příloha – Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku

Naše pobočky

Národní 416/37, 110 00 Praha 1 (Palác Platýz)
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.