Obchodní podmínky E-learning – English Attack

 1. Dodavatel

EDUA Group se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje e-learningu mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jipka.cz a www.tutor.cz rozumí tyto společnosti:

Jipka – vzdělávání, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 28504895, DIČ: CZ28504895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14645

Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 27385906, DIČ: CZ27385906
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Jipka Praha 13, s.r.o.
Nušlova 2515/4, 158 00, Praha 5
IČO: 28429681, DIČ: CZ28429681
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140870

Jazykový Institut Plzeň, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00, Praha 1
IČO: 29057671, DIČ: CZ29057671
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163508

Tutor, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 05533473, DIČ: CZ05533473
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 265282

EDUA Languages, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 29013372, DIČ: CZ29013372
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159931

(dále též označovány jako dodavatel nebo dodavatelé)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka prostřednictvím e-learningového kurzu specifikovaného v příslušné objednávce (dále též jen “kurz” nebo “e-learning”) a dodavatelem jeden z výše uvedených dodavatelů, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

I. Objednání

  1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká na základě objednávky vytvořené osobně v klientském centru, e-mailem či prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.jipka.cz nebo www.tutor.cz, kterou dodavatel potvrdí . Objednávka je závazná.
  2. Na tento kurz není možné uplatnit žádné slevy.

II. Platba

  1. Kurzovné je splatné do 14 dnů od objednání e-learningu a je možné ho hradit platební kartou on-line, převodem na účet a vzdělávacími poukázkami v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové), benefitními body od poskytovatelů benefitních služeb, nebo vkladem hotovosti na účet.

III. Poskytnutí přístupu do e-learningu a realizace e-learningového kurzu

  1. Do 5 pracovních dnů od zaplacení kurzu obdrží objednatel od dodavatele přihlašovací údaje do e-learningu. Přístup lze využívat až do jeho deaktivace, která proběhne vždy po 12 měsících od doby, kdy jsou objednateli zaslány přístupové údaje. Poskytovatel může udělit výjimku spočívající v prodloužení doby trvání přístupu na žádost objednatele, pokud k tomu existují zvláštní důvody.
  2. Přístupové údaje budou objednateli zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, a to do pěti pracovních dnů od obdržení platby kurzovného.
  3. Pro přístup do e-learningu musí mít objednatel k dispozici vlastní zařízení umožňující připojení k internetu a webový prohlížeč a program pro přehrávání audio a videoformátů; e-learning je kompatibilní se systémy Windows, Mac Os, Android, iOS.
  4. Za nevyužití přístupu do e-learningu objednatelem nebo nekompatibilitu e-learningu s technickým vybavením objednatele dodavatel neodpovídá a neposkytuje žádnou finanční či jinou kompenzaci.

IV. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele – Storno podmínky

  1. Podmínky pro stornování objednávky kurzu potvrzené dodavatelem (odstoupení od smlouvy) a vrácení kurzovného jsou následující:
   • Stornování objednávky kurzu před uhrazením kurzovného: objednávka bude zrušena bez storno poplatku, pokud zákazník od smlouvy odstoupí do 14 dnů od vytvoření objednávky a jejího zaplacení. Odstoupení od smlouvy je třeba doručit dodavateli na emailovou adresu: vyuka@jipka.cz.
   • Stornování kurzu po uhrazení kurzovného: storno poplatek ve výši celého kurzovného, t.j. objednatel nemá nárok na vrácení jakékoli části zaplaceného kurzovného.
  2. V případě elektronické objednávky (tj. objednávky učiněné prostřednictvím webu www.jipka.cz nebo www.tutor.cz, případně objednávky zaslané e-mailem) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy již bylo plnění – přístup do e-learning poskytnuto, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele, nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení zaplaceného kurzovného.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

   1. Dodavatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, a to do uhrazení kurzovného objednatelem. Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele mohou být pouze závažné skutečnosti a provozní důvody, které by neumožnily objednateli řádnou výuku pomocí e-learningu. V případě, že by po uhrazení kurzovného v období do automatické deaktivace přístupu (viz bod 4 odst. 1.) dodavatel nebyl schopen zajistit řádné fungování e-learningu, oznámí tuto skutečnost objednateli a vrátí mu uhrazené kurzovné v plné výši.

VI. Zpracování osobních údajů

  1. Objednatel dává odesláním nebo vyplněním a podepsáním objednávky dodavateli k dispozici zejména tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Objednatel odesláním nebo vyplněním a podepsáním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
  2. V případě, že objednatel objednal e-learningový kurz pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku odešle zákonný zástupce osoby, která je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal e-learningový kurz pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje této třetí osoby a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku odeslala nebo podepsala, náhradu škody.
  3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
  4. V souladu s § 5 odst. 2 zákona ZOOÚ a s čl. 6 odst. 1 GDPR je dodavatel oprávněn ke zpracování osobních údajů objednatele uvedených v prvním odstavci tohoto článku, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má dodavatel právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
  5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
  6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
   • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl.15 GDPR,
   • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
   • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
   • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
   • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
   • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
  7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
  8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
  9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
  10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle ZOOÚ a GDPR.
  11. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA a je v souladu s GDPR.
  12. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
  13. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávnění dodavatele dle § 20 odst. 2 ZOOÚ a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zakoupení e-learningového kurzu uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Změny podmínek

  1. Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2018

 

Příloha – Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Radlická 3, 150 00 Praha 5 (Ženské domovy)
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Plzeň. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.