A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Aula Internacional 2 Nueva Edición
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I  (lekce 1-5)
  • A2-II (lekce 6-10)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (základní osobní informace, informace o rodině, nakupování, popis bydliště, zaměstnání, vyřízení telefonických hovorů, objednání u lékaře, přivolání taxi). Je schopen komunikovat při nenáročných rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu o známých a běžných záležitostech. S pomocí jednodušších výrazů umí popsat své bezprostřední komunikační potřeby a dokáže reagovat na položené dotazy.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Lexikální témata:
  • Pocity, emoce a motivace
  • Učení jazyků
  • Profese III
  • Svět kina a celebrit
  • Životopis někoho slavného
  • Dům a bydlení
  • Nábytek a vybavení místností
  • Zdvořilostní výrazy
  • Volnočasové aktivity II
  • Cestování a výlety
 • Mluvnické jevy:
  • Slovesa costar sentirse v přítomném čase
  • Spojky para porque
  • Předložky desde, desde hace, hace … que, durante y hasta
  • Jednoduchý minulý čas (Pretérito Indefinido) od pravidelných sloves: vzory hablar (1. třída) a comer (2. + 3. třída) a od nepravidelných sloves estar, ir, ver, tener, hacer
  • Příslovečná určení pro minulost indikující použití jednoduchého minulého času (Pretérita Indefinida)
  • Slovesná vazba empezar a infinitivo, ir a + infinitivo
  • Předložky sin, con, debajo, encima, detrás, delante, etc. …
  • Kontrast v užití sloves ser / estar s přídavnými jmény
  • Stupňování přídavných jmen a porovnávací větné konstrukce I
  • Přivlastňovací zájmena samostatná: mío, tuyo, suyo, …
  • Tvoření gerundia
  • Průběhová vazba estar + gerundio

Základy podmiňovacího způsobu pro vyjádření zdvořilosti

A2-II — mírně pokročilí

 • Lexikální témata:
  • Potraviny a příprava jídel, vaření
  • Míry, váhy a obaly (láhev, karton, půl kila etc.)
  • Kultura a volnočasové nabídky
  • Používání slovesa parecer (zdát se, připadat) a popisování zážitku
  • Části lidského těla
  • Zdraví a nemoci
  • Etapy života člověka
  • Popisování historie
  • Cestování
  • Aktuální psychický stav, pocity a emoce (II)
 • Mluvnické jevy:
  • Užití osobních zájmen přímého předmětu lo, las, los, las a kombinace se zájmeny nepřímého předmětu
  • Kontrast v použití sloves ser / estar (II)
  • Kontrast v použití předpřítomného a minulého času
  • Zvolací věty
  • Me / te / le … gustaría + infinitivo
  • Sloveso doler
  • Rozkazovací způsob kladný a přítomný subjuntiv
  • Souminulý čas (Pretérito Imperfecto) – tvoření a užití
  • Příslovečná určení typická pro užití Pretérita Imperfecta
  • Přehled dosud probraných minulých časů a kontrast v jejich užívání se zaměřením na časové věty v minulosti

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.