A1 — úplní začátečníci

 • Základní učebnice: Aula Internacional 1 Nueva Edición
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 0-4)
  • A1-II (lekce 5-9)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A1 rozumí po jeho absolvování známým výrazům z každodenního života, základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb v dané situaci a umí je také sám používat. Dokáže představit sám sebe i ostatní, klade jiným osobám dotazy o tom, kde žijí, pracují, jaké mají zájmy. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit v různých běžných situacích a rozumí, mluví- li partner pomalu a jasně.

Obsah kurzu:

A1-I — úplní začátečníci

 • Lexikální témata:
  • Pozdravy a základní výrazy společenského styku (představení se, poděkování apod.)
  • Základní osobní informace
  • Profese I
  • Pozdravy a rozloučení v průběhu dne
  • Formální / neformální výrazy společenského styku
  • Zjišťování dalších osobních informací (např. telefonní číslo)
  • Profese II
  • Abeceda
  • Základní číslovky 0 až 1000000
  • Oblíbené činnosti a věci: los gustos
  • Volnočasové aktivity I
  • Počasí a klima
  • Turisticky zajímavá místa a základní geografie
  • Barvy
  • Oblečení a předměty denní potřeby
 • Mluvnické jevy:
  • Časování vybraných sloves v přítomném čase: ser, vzor trabajar (1. třída)
  • Osobní podmětová zájmena
  • Rod podstatných jmen a přechylování
  • Časování pravidelných sloves v přítomném čase: vzor comer (2. třída), vzor vivir (3. třída)
  • Množné číslo podstatných a přídavných jmen
  • Shoda přídavného jména s podstatným v rodě a čísle
  • Vybraná ukazovací zájmena a členy
  • Předložky a spojky a, de, en, con, por, para porque
  • Časování nepravidelných sloves estartener, ir, preferir v přítomném čase
  • Rozdíl v používání sloves estar a haber (hay)
  • Určité členy el, la, los a las a jejich složeniny s předložkami de a a
  • Postavení přídavného a podstatného jména
  • Tázací výrazy a kontrast qué / cuál
  • Stupňování a superlativ
  • Vazba „muset“: tener que + infinitiv
  • Neurčitý člen: un, una
  • Časování slovesa hacer a modálních sloves querer a poder v přítomném čase

A1-II – úplní začátečníci

 • Lexikální témata:
  • Fyzický popis osob
  • Rodina (rodinné vztahy)
  • Denní rutina (popis vlastního běžného dne od rána do večera)
  • Udávání hodin,části dne a dny v týdnu
  • V restauraci (objednání si jídla, konverzace s obsluhou, placení atd.)
  • Potraviny a jídlo
  • Město a jeho části
  • Popis cesty
  • Charakterové vlastnosti a láska
  • Hudba
  • Lidské dovednosti
 • Mluvnické jevy:
  • Přivlastňovací zájmena nesamostatná II: mi, tu, su, …
  • Užívání slovesa gustar včetně případných intensifikátorů mucho, bastante, poco, nada
  • Osobní zájmena přímého a nepřímého předmětu me, te, le, lo, la …
  • También / tampoco
  • Zvratná zájmena a slovesa me, te, se, …
  • Časování zvratných sloves v přítomném čase: llamarse (pravidla pro pozici zvratného zájmena)
  • Užití sloves quedar a parecer dle vzoru gustar
  • Předložkové tvary zájmen: de mí, para ti, …
  • Reakce na výpověď Yo también / Yo tampoco / Yo sí / Yo no
  • Uspořádání dějů v čase Primero / Después / Luego
  • Časování sloves poner a traer v přítomném čase
  • Předložky a příslovce místa a, en, al lado de, lejos, cerca …
  • Pravidelné i nepravidelné tvoření příčestí minulého
  • Předpřítomný čas, složený minulý (Pretérito Perfecto)
  • Příslovečná určení pro předpřítomnost
  • Rozlišování mezi saber / poder + infinitivo

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.