B1 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: DaF leicht B1.1 + DaF leicht B1.2
 • Rozdělení kurzu:
  • B1-I (DaF leicht B1.1)
  • B1-II (DaF leicht B1.2)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní B1 rozumí hlavním bodům spisovné řeči o známých záležitostech a tématech, s nimiž se setkává ve škole, v práci, v běžné každodenní řeči, ve volném čase. Umí si poradit s většinou situací, které jej při komunikaci potkají. Při cestování v oblastech, kde se tímto jazykem hovoří, je schopen zvládnout většinu situací, které ho mohou potkat. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která jsou centrem zájmu. Umí popsat zážitky, prožité události, sny, přání, naděje, ambice a plány a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory.

Obsah kurzu:

B1-I — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Poptávané a potřebné
  • Historie a příběhy
  • Páry a partneři
  • Doprava a technika
  • Fascinace lesem
  • Muzea v německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • pracovní kvalifikace
  • porozumění reportáže
  • ohodnocení činností
  • argumentace
  • vyprávění příběhů z minulosti
  • čtení novinových článků
  • prezentace příběhů
  • líčení historických událostí
  • strategie při čtení
  • formulace protikladů
  • flirtování přes SMS
  • svatby a svatební dary
  • inzeráty o bydlení
  • pořízení audionahrávky
  • porozumění a sepsání informativního textu
  • dopravní prostředky, porozumění nádražním a jiným hlášením
  • auto
  • příroda
  • náplň práce
  • pohádky, národní písně
  • volnočasové aktivity
 • Gramatika:
  • vztažné věty
  • příslovce místa
  • infinitiv s zu
  • druhý pád
  • minulý čas préteritum
  • opakování časových údajů
  • užívání perfekta a préterita
  • vedlejší věty s während
  • vedlejší věty s obwohl
  • zdrobněliny
  • opakování osobních zájmen
  • věty s darum
  • skloňování přídavných jmen
  • věty s damit a um … zu
  • sloveso lassen
  • věty s je … desto a weder … noch
  • textová koherence
  • předložky se čtvrtým pádem
  • spojka nicht nur … sondern auch
  • zájmeno derselbe

B1-II — mírně pokročilí

 • Témata:
  • Perspektivy
  • Politik a angažmá
  • Švýcarsko
  • Nové a opotřebované
  • Globální svět
  • Kvíz o německy mluvících zemích
 • Slovní zásoba:
  • hodnoty našich životů
  • formulace doporučení
  • dětství
  • osobní otázky
  • ucházení se o práci, pracovní inzeráty
  • pracovní a všední život
  • demokracie a politika
  • dobrovolnictví
  • psaní komentáře
  • biografie
  • interpretace grafů
  • porozumění odborného textu
  • vyjadřování názorů
  • porozumění cestovnímu průvodci
  • psaní pohledů
  • formulace návrhů
  • hledání hlavních informací v textech
  • reklama
  • shrnutí textu v hlavních bodech
  • rozhovor v lékárně
  • nemoci a léky
  • recyklace
  • historie firmy
  • popis výrobního procesu
  • popis původu potravin
  • vyjadřování budoucích jevů
  • argumentační diskuze
  • porozumění a shrnutí literárního textu
  • příprava prezentace a její provedení
 • Gramatika:
  • Konjunktiv II
  • předminulý čas
  • tázací zájmena
  • skloňování přídavných jmen
  • spojka sowohl … als auch
  • předložky wegen a während
  • časové věty
  • slovotvorba
  • podmínková souvětí
  • opakování vedlejších vět
  • infinitiv
  • infinitiv s zu
  • slabé skloňování podstatných jmen
  • druhý pád
  • zájmenná příslovce
  • vztažné věty
  • věty s entweder … oder
  • modální částice
  • přídavná jména
  • zápor
  • opakování zájmena man
  • trpný rod
  • vyjadřování domněnek
  • sloveso werden
  • časové údaje

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.