A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Nuovo Progetto Italiano 1
 • Doplňková literatura: Nuovo Progetto Italiano 2 a doplňkové materiály od lektora (Italština pro samouky, www.italianculture.net, www.scudit.net)
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-1 (lekce 4 – 7)
  • A2-II (lekce 8 – 11)
 • Profil studenta: Student rozumí základním frázím a umí komunikovat v jednoduchých situacích a vyjadřovat se v jednoduchých větách.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Cíl kurzu: „Parlo l´italiano cosí cosí.“ („Jakž takž mluvím italsky.“)
 • Na základě osvojené slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu dokáže student popsat zážitky ze své minulosti, popsat svoje pocity a názory týkající se různých situací. Reaguje na otázky a umí je klást. Umí reprodukovat texty a italština je pro něj prostředek, díky kterému může komunikovat v Itálii v situacích každodenního života, ale i v pracovním prostředí.
 • Slovní zásoba a terminologie (ústní a psaná forma):
  • Zopakování základní slovní zásoby, popis domácnosti, oblečení, domluvení schůzek, cestování, obchodní komunikace, konfrontace různých realit, životní zkušenosti, krátké příběhy ze života, nová přídavná jména v druhém a v třetím stupni, použití nových idiomatických výrazů, řádové číslovky. Kurz je dále doplněn poslechem písniček a jazykovými hrami.
  • Popis domácnosti, domluvení schůzek, cestování
  • Obchodní komunikace, konfrontace různých realit
  • Životní zkušenosti, krátké příběhy ze života
  • Použití nových idiomatických výrazů
  • Poslech písniček, hry
 • Gramatika:
  • Minulý čas// Passato prossimo s pomocným slovesem „Avere“ a „essere“
  • Příslovce a jejich tvorba (lento-lentamente; chiaro-chiaramente)
  • Přímá zájmena//Pronomi diretti (mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le)
  • Řadové číslovky (primo, secondo, terzo….)
  • Větné spojky (quando, perché, mentre, se…)
  • Zopakování předložek (di, a, da, in… — nel, sul, dal, alla….)
  • Nepřímá zájmena//pronomi indiretti (mi, ti, gli, le, ci, vi, gli)
  • Přivlastňovací zájmena (mio, tuo, suo….)
  • Zvratná slovesa (lavarsi , sentirsi, ripetersi…) v přítomném a minulém času
  • Trpný rod sloves // Passivo (sono amato, é letto, viene capito…)
  • Nová přídavná jména v druhém a v třetím stupni
  • Řádové číslovky

A2-II — mírně pokročilí

 • Cíl kurzu: „Parlo l´italiano abbastanza bene.“ („Mluvím docela dobře italsky.“)
 • Na základě osvojené slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu, student dokáže popsat svoje plány do budoucna, umí komunikovat v pracovním prostředí a se svými italskými přáteli, začíná lépe rozumět jazyku, který se objeví v mediích; dále se zlepší písemná forma a jazyk je bohatší a plynulejší díky novým a originálnějším frazémům.
 • Slovní zásoba a terminologie (ústní  psaná forma):
  • Prohloubení slovní zásoby pomocí diskuse o složitějších tématech (životní prostředí, urbanizace, země a národnosti, italské reálie, pracovní prostředí, lékařství) , ale také na základě jednodušších debat (hobby, slavnosti, italský humor, dialogy z italských komedie, próza atd.). Slovní zásoba se obohatí o nové idiomatické výrazy a kurz je doplněn sledováním scének z italských filmů, poslechem písniček a jazykovými hrami.
  • Hobby, slavnosti, italský humor, dialogy z italských komedie, próza atd.
  • Nové idiomatické výrazy
  • Scénky z italských filmů, poslech písní a jazykové hry
 • Gramatika:
  • Budoucí čas // Futuro semplice (saró, avró, partiró, torneró….)
  • Zopakování předešlé gramatiky (viz A1-A2-I)
  • Nepřímá zájmena//pronomi indiretti (mi, ti, gli, le, ci, v, gli)
  • Kombinace zájmen (glielo, te lo, me lo…)
  • Imperfetto // minulý čas imperfektum (ero, avevo, dicevo …)
  • Rozkazovací způsob // Imperativo: tykání a vykaní
  • Zopakování minulého času // passato prossimo

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.