A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Alter Ego 2 (A2)
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I (lekce 1-3)
  • A2-II (lekce 4-6)
  • A2-III (lekce 7-9)
 • Profil studenta: Student rozumí základním frázím a umí komunikovat v jednoduchých situacích a vyjadřovat se v jednoduchých větách.
 • Cíl kurzu: Studenti absolvující kurzy úrovně A2 rozumí větám, často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně dotýkají (rozšíření základních osobních a rodinných informací, nakupování, popis místa bydliště, zaměstnání). Jsou schopni komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Obsah kurzu:

A2-I – mírně pokročilí

 • Témata:
  • Vztahy mezi lidmi, přáteli, spolubydlícími, sousedy
  • Popis osoby- vlastnosti, charakter, kladné a záporné stránky lidské povahy
  • Popis vývoje situace
  • Pracovní trh – inzeráty, porozumění, sestavení životopisu, motivační dopis, formální dopis, e- mail
  • Pracovní pohovor, popis pracovních zkušeností, stáží, informace na nabízené místo
  • Země, stát, obyvatelé, charakteristika jednotlivých států
  • Předsudky, stereotypy a jejich původ
  • Rezervace ubytování, jízdenky
  • Popis bydliště, klady a zápory
 • Slovní zásoba:
  • Výrazy popisující lidské vlastnosti, charakter
  • Vztahy mezi lidmi, přátelské vztahy, vztahy se spolubydlícími a sousedy
  • Vyjádření kladné a záporné reakce na určitou událost
  • Termíny související s partnerskými vztahy, s láskou, s city
  • Výrazy týkající se studia, školy, vzdělání
  • Výrazy týkající se práce, zaměstnání, platu
  • Struktura motivačního dopisu a životopisu
  • Formální dopis – obraty a fráze
  • Hledání práce, pracovní trh, přijímací pohovor
  • Výrazy popisující stát, zemi – životní podmínky, způsob života, mentalita
  • Turismus, cestování, rezervace, turistické informace, stravování, ubytování, doprava
  • Život ve městě, výhody a nevýhody s ním spojené
 • Gramatika:
  • Samostatná tázací zájmena
  • Vztažná zájmena
  • Konstrukce uvádějící určitou definici
  • Shoda v příčestí minulém
  • Řeč přímá a nepřímá
  • Stupňování a srovnání podst. jmen, sloves, příd. jmen a příslovcí
  • Souminulý čas/ Přítomný čas
  • Souminulý čas/ Složený minulý čas – shrnutí
  • Časové předložky (1)
  • Časové předložky (2)
  • Konstrukce vyjadřující radu- imperativem/slovesem muset/si+přítomný čas/ il faut quo (je třeba aby)+ subjunktiv
  • Subjunktiv přítomný- spojovací způsob přítomný pro vyjádření nutnosti
  • Plusquamperfektum – předminulý čas
  • Neurčitá zájmena
  • Vztažná příslovce – kde, kdy, odkud, z něhož
  • Ukazovací zájmena samostatná
  • Zájmenná příslovce zastupující příslovečné určení
  • Přechodník přítomný
  • Stupňování – superlativ
  • Zájmenná sousloví

A2-II – mírně pokročilí

 • Témata:
  • Titulky v novinách a časopisech
  • Televizní programy
  • Média a události jimi přinášené
  • Film, filmové kritiky, komentáře k filmům
  • Vyplnění formuláře na policii
  • Hudba, hudební styly
  • Plány do budoucna, přání, touhy
  • Zájmy, aktivity ve volném čase, dobrovolnická činnost
  • Knihy, vyjádření vlastního názoru a kritiky
  • Životní události, změny, důležité okamžiky
  • Životopis vlastní i jiné osoby
  • Postavení ženy v mužských profesích
  • Pocity lítosti, štěstí, překvapení
 • Slovní zásoba:
  • Tisk, rádio, televize a výrazy s médii souvisejícími
  • Kino, filmy, filmové festivaly
  • Podat svědectví o události, o krádeži atd.
  • Hudba, hudební styly, hudební skupiny
  • Sny do budoucnosti
  • Vyjádření přání, tužeb
  • Humanitární organizace, asociace
  • Literatura, obsah knihy
  • Časové výrazy uvozující souvislé vyprávění
  • Výrazy používané v životopisu, významné okamžiky v lidském životě
  • Profese, povolání, stáže, praxe
  • Ženy a jejich uplatnění v profesním životě
  • Štěstí, nečekané situace
 • Gramatika:
  • Zdůraznění větných členů
  • Rody podstatných jmen, tvoření podstatných jmen
  • Minulé časy
  • Trpný rod
  • Shoda příčestí minulé v předmětu přímém
  • Samostatná osobní zájmena po předložkách
  • Výraz přání:
   • přát si aby+subjunktiv přítomný
   • věřit že+indikativ
   • rád bych, chtěl bych aby+subjuntiv přítomný
   • rád bych +infinitiv
  • Podmiňovací způsob
  • Věty příslovečné účelové a použití subjunktivu/infinitivu
  • Spojky a spojovací výrazy ve větách příslovečných, příčinných a důvodových
  • Zájmenná příslovce
  • Věty příslovečné časové +infinitivní konstrukce
  • Přímá a nepřímá řeč v minulém čase
  • Souslednost časová v oznamovacím způsobu
  • Podmínkové věty
  • Vazby sloves

A2-III – mírně pokročilí

 • Témata:
  • Leták, manifest, slogan
  • Vyjádření názoru, postoje, souhlasu/nesouhlasu
  • Událost a její jednotlivé části
  • Oblíbená kniha, četba, autor
  • Argumentace, schopnost oponovat
  • Stížnost, vyjádření výtky
  • Petice- porozumění, sestavení, formální dopis, e-mail
  • Diskuze, postoje v diskuzi
  • Doporučení, varování
  • Popis a informace o předmětu, nové komunikační prostředky
  • Inzeráty, bližší informace o poskytované službě
 • Slovní zásoba:
  • Výrazy týkající se životního prostředí, ekologie
  • Kniha, četba, knihovny, půjčování knih
  • Školství, systém školství
  • Rovnost pohlaví
  • Život ve společnosti
  • Argumenty
  • Důsledky, následky
  • Stěžovat si, protestovat
  • Pravidla ve společnosti a tresty v případě jejich porušení
  • Vyjádření osobního stanoviska, úhlu pohledu
  • Vyjádření posouzení
  • Výrazy související s internetem
  • Informace týkající se nových technologií, nových komunikačních prostředků
  • Služby po internetu
  • Styly písemné komunikace
  • Výrazy žádosti / upřesnění
  • Neosobní výrazy doporučení/ varování
 • Gramatika:
  • Subjunktiv v souvětí po slovesech vyjadřujících vůli, nutnost, žádost, přání, rozkaz, výzvu, zákaz
  • Subjunktiv po neosobních výrazech vyjadřujících nejistotu, pochybnost, nepravděpodobnost
  • Protiklad subjunktivu a indikativu – shrnutí
  • Výrazy předložkových sousloví
  • Postavení zájmenných předmětů a zájmenných příslovcí ve větě
  • Souvětí důvodové, důsledkové
  • Příčestí přítomné s významem popisným
  • Věty příslovečné účelové
  • Věty příslovečné přípustkové se subjunktivem a indikativem
  • Podmiňovací způsob minulý
  • Subjunktiv ve výrazech soudu
  • Vedlejší věty podmětné- subjunktiv po neosobních slovesech
  • Zájmena vztažná – složené tvary
  • Zájmena- shrnutí

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.