A1 — úplní začátečníci

 • Základní literatura: učebnice + pracovní sešit Alter Ego 1 (A1)
 • Doporučená literatura: učebnice DELF A1
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 0-3)
  • A1-II (lekce 4-6)
  • A1-III (lekce 7-10)
 • Profil studenta: Profil studenta: Absolutní začátečník, který jazyk nikdy nestudoval nebo jen minimálně.
 • Cíl kurzu: Po absolvování celé úrovně A1 se studenti dokážou jednoduchým způsobem zapojit do interakce, umí klást jednoduché otázky týkajících se jich samotných, toho, kde bydlí, jaká je jejich profese, jaké jsou jejich zájmy, na takové otázky mají umět také odpovídat. Měli by být jazykově vybaveni tak, aby dokázali sami iniciovat jednoduché výroky v oblastech svých nejnaléhavějších komunikačních potřeb.

Obsah kurzu:

A1-I – začátečníci

 • Témata:
  • Představit se, informovat se na totožnost někoho jiného, komunikace ve třídě
  • Počítat
  • Pozdravit, rozloučit se
  • Zeptat se na cenu
  • Vyjádřit svůj vkus, mluvit o svých zálibách a aktivitách ve volném čase, o domácích zvířatech
  • Mluvit o svém městě, bydlišti, vyjádřit svůj názor na určité místo
  • Pojmenovat a umístit místa ve městě
  • Zeptat se na cestu, popsat cestu, orientace ve městě
  • Informovat se na ubytování, rezervovat si ubytování
  • Napsat zprávu, pohled, e-mail
  • Uvést zemi svého původu
  • Popsat aktuální počasí
  • Mluvit o sobě, o svém zaměstnání
  • Navrhnout/ přijmout/ odmítnout schůzku
 • Slovní zásoba:
  • Jazyky, národnosti
  • Číslovky
  • Abeceda
  • Zdvořilostní fráze formální a neformální, pozdravy
  • Dny v týdnu, měsíce
  • Výrazy popisující totožnost, koníčky, záliby, sport, kultura
  • Vlastnosti a vzhled
  • Místa ve městě, výrazy týkající se ubytování
  • Fráze používané v korespondenci a e-mailech
  • Profese
 • Gramatika:
  • Přídavná jména týkající se národnosti (mužský/ženský)
  • Slovesa jmenovat se, být a mít
  • Tvoření záporu
  • Člen určitý a jeho použití
  • Tázací zájmena
  • Přítomný čas pravidelných sloves končících v infinitivu – er
  • Člen neurčitý a jeho použití
  • Proč/Protože
  • Tvoření otázek
  • Přítomný čas nepravidelných sloves vzít, jet, jít, vystoupit, dělat
  • Ukazovací zájmena
  • Předložky používané u zemí
  • Předložky místa
  • Tvoření příd. jmen v muž. a žen. rodě
  • Přítomný čas způsobových sloves
  • Rozkazovací způsob

 A1-II – začátečníci

 • Témata:
  • Vyjádřit a zeptat se kolik je hodin, časové údaje
  • Mluvit o svých zvycích, o denních aktivitách, o rozvrhu a náplni svého dne
  • Vyprávět o událostech v minulosti
  • Porozumět otázce v anketě/zeptat se/ odpovědět
  • Mluvit o své rodině a plánech do budoucna
  • Komunikace v telefonu
  • Popsat vzhled
  • Popsat potíže u lékaře
  • Mluvit o ročních dobách, o událostech během roku, o svátcích
  • Porozumět/informovat o počasí a klimatu
  • Představit a charakterizovat místo, město, stát
  • Mluvit o aktivitách na dovolené
  • Porozumět programu o návštěvě města, státu
  • Mluvit o svých koníčcích / o kulturních událostech
  • Napsat dopis, e- mail o prázdninové cestě
 • Slovní zásoba:
  • Denní aktivity
  • Časové výrazy, hodiny, datum, měsíc
  • Názvy svátků a oslav, rodinné události
  • Komunikační obraty v telefonním rozhovoru
  • Části lidského těla, výraz mít bolest …, fyzický popis
  • Výrazy popisující počasí a klima
  • Smysly, pocity, vnímání
  • Zeměpisné výrazy pro popis míst
  • Aktivity na dovolené, ve volném čase
 • Gramatika:
  • Způsoby vyjádření údajů o čase
  • Přítomný čas sloves vyjadřujících denní aktivity
  • Přítomný čas zvratných sloves
  • Předložky s časovým významem
  • Přítomný čas/minulý čas – složené perfektum
  • Minulý čas – složené perfektum – tvoření, použití, tvoření záporu
  • Budoucí čas – le futur proche, le futur simple
  • Předložka chez + podstatná jména nebo zájmena
  • Přivlastňovací zájmena
  • Blízká minulost/ Blízká budoucnost
  • Minulý čas složený – zvratná slovesa a slovesa s pomocným slovesem být
  • Ustálené výrazy popisující počasí a klima
  • Postavení přídavných jmen
  • Zájmenné příslovce y
  • Přítomný čas průběhový
  • Zájmeno on a jeho použití

A1-III – začátečníci

 • Témata:
  • Mluvit o svých jídelních zvyklostech, potravinách, popsat určitý produkt
  • Porozumět/ sestavit menu
  • Popsat oblečení
  • Zeptat se/uvést velikost oblečení, bot
  • Vyjádřit osobní hodnocení pozitivní/negativní (týkající se oblečení a osob)
  • Vybrat dárek pro někoho
  • Charakterizovat určitý předmět, popsat jeho funkce
  • Dělat nákup běžných věcí
  • Vyjádřit množství a váhu
  • Porozumět nabídce kulturní akce a reagovat
  • Navrhnout kulturní akci, vybrat představení
  • Udělat rezervaci v divadle
  • Porozumět nabídce restaurace
  • Objednat si, vyjádřit spokojenost/nespokojenost v restauraci
  • Vzpomínat, srovnat současnou situaci a situaci v minulosti
  • Umístit událost do minulosti
  • Popsat bydlení a změny s ním související, jednotlivé části bytu a domu
  • Hledat bydlení v inzerátu, porozumět nabídce realitní kanceláře
  • Zeptat se/ informovat se na bližší informace týkající se bydlení
  • Popsat vztahy se spolubydlícími
  • Pochopit různé způsoby chování
  • Pochopit/vyjádřit zákazy a doporučení
 • Slovní zásoba:
  • Potraviny, obchody, obchodníci
  • Oblečení, doplňky – názvy, charakteristika- barvy, velikost
  • Přídavná jména pozitivního a negativního hodnocení
  • Příslovce vyjadřující hodnocení
  • Výrazy množství
  • Představení, hodnocení kulturní akce
  • Výrazy při objednávce v restauraci
  • Výrazy popisující vzpomínky
  • Srovnání – výhody a nevýhody života ve městě/ na venkově
  • Bydlení, popis bytu a domu
  • Slovesa popisující zařizování a interiér bytu
  • Inzeráty realitní kanceláře
  • Vyjádření předsudku, klišé
  • Výrazy zákazu a doporučení
 • Gramatika:
  • Předložky de / à  v souvislosti se složením jídla
  • Členy dělivé/určité/neurčité
  • Vyjádření záporu u množství
  • Zájmenný předmět přímý – COD – le la les l‘
  • Způsoby tvoření rady, doporučení a hodnocení
  • Zájmenný předmět nepřímý – COI-lui, leur
  • Vztažná zájmena qui/que
  • Výrazy množství
  • Zájmenné příslovce en
  • Minulý čas imperfektum – tvoření, použití
  • Tvoření srovnání – stupňování přídavných jmen a příslovcí
  • Předložky s časovým významem –depuis/il y a
  • Zájmenná příslovce přímá a nepřímá COD/COI (shrnutí)
  • Infinitiv a rozkazovací způsob
  • Výraz Je třeba – Il faut + infinitif

Co říkají naši klienti

Naše pobočky

Tylovo náměstí 645/2, 120 00 Praha
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.

Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8
Zobrazit na mapě

Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Národní. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.