Charakteristika úrovní

A1

Porozumění poslechu

Student rozumí jednoduchým sdělením, pokynům a otázkám, vyslovených pomalu a zřetelně, rozumí číslům a údajům o cenách a čase. Rozumí rodilému mluvčímu, pokud mluví pomalu, se zřetelnou výslovností a s dostatečně dlouhými pauzami.

Porozumění psanému textu

Student rozumí údajům v dotaznících a formulářích (např. jméno, datum narození…), dokáže nalézt informace na plakátech informujících o konání kulturních a jiných akcích. Rozumí základním výrazům, používaným při běžném životě, při cestování a při práci na PC.

Ústní interakce

Student je schopen představit se, zná jednoduché fráze, používané při setkání a loučení. Dorozumí se v obchodě, umí položit a zodpovědět základní otázky a reagovat na ně. Umí komunikovat v jednoduché podobě, je však odkázán na ochotu partnera zopakovat větu pomaleji nebo jinými slovy a pomoci mu formulovat, co chce sám sdělit.

Ústní projev

Student dokáže podat základní informace o sobě, svých zájmech.

Písemný projev

Student je schopen vyplnit základní údaje ve formulářích, umí napsat jednoduchý text jako např. pozdrav na pohlednici, sdělení, kde se nachází, pár jednoduchých vět o sobě atp.

A2

Nahoru

Porozumění poslechu

Student rozumí jednoduchým dialogům s tématikou každodenního života, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně. U složitějších diskusí rozpozná téma diskuse, rozpozná hlavní myšlenku v televizních zprávách, pokud je komentář podpořen obrazovým materiálem.

Porozumění psanému textu

Student vyrozumí nejdůležitější informace z písemných zpráv a novinových článků, v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, jména, obrázky a nadpisy. Rozumí jednoduchým návodům, pokynům v počítačových programech, jednoduchým sdělením a poznámkám, týkajících se každodenního života.

Ústní interakce

Student se domluví v obchodě, na poště nebo v bance při vyřizování jednoduchých záležitostí. Je schopen požádat o jednoduché informace ohledně dopravy a cestování, objednat si jídlo a pití, zeptat se na cestu. Umí vyjádřit pozvání, omluvu, co má rád, domluvit si schůzku nebo náplň volného času.

Ústní projev

Student umí popsat sebe, svou rodinu i jiné osoby a kde bydlí. Popíše své vzdělání a zaměstnání, záliby a zájmy. Umí krátce a jednoduchým způsobem popsat události a zážitky.

Písemný projev

Student umí napsat krátké a jednoduché poznámky a vzkazy. V jednoduchých větách dokáže popsat události a aspekty svého každodenního života (lidi, místa, práci, školu, rodinu, koníčky). Umí napsat krátký dopis s použitím výrazů pro pozdrav, oslovení, dotaz, prosbu nebo poděkování. Používá základní větné spojky.

B1

Nahoru

Porozumění poslechu

Student rozumí, co je mu sdělováno v běžném rozhovoru, pokud se mluví zřetelně. Občas musí požádat o zopakování věty nebo výrazu. Rozumí hlavním bodům přehledů nejdůležitějších zpráv a pochopí hlavní myšlenku televizních programů, pokud se týkají známých témat a jsou vysílány relativně pomalu a zřetelně.

Porozumění psanému textu

Student rozumí nejdůležitějším bodům o aktuálních a známých tématech v krátkých novinových článcích, rozumí hlavním myšlenkám komentářů a rozhovorů v novinách a časopisech. Umí z kontextu odhadnout význam jemu neznámých slov, umí „přelétnout“ krátké texty a zjistit důležitá fakta a informace. Rozumí standardním úředním dopisům, v příběhu rozumí ději, který je jasně členěn a pozná nejdůležitější epizody a události.

Ústní interakce

Student se může zúčastnit jednoduchého přímého rozhovoru o tématech, která ho zajímají a jsou mu známá, někdy se však vyjadřuje nesrozumitelně, pokud chce přesně vyjádřit konkrétní myšlenku. Umí vyjádřit své pocity, své osobní mínění,...

Ústní projev

Student umí vyprávět příběh, umí podrobně vyprávět o svých zkušenostech a popsat přitom své pocity a reakce. Umí popsat svá přání, cíle, je schopný zdůvodnit a vysvětlit své úmysly. Umí převyprávět děj knížky nebo filmu nebo shrnout obsah krátkého textu s použitím slovní zásoby z původního textu.

Písemný projev

Student umí napsat jednoduchý a souvislý text k různým tématům z okruhu svých zájmů a vyjádřit své osobní názory a mínění. Umí napsat jakýkoli osobní dopis, krátký příspěvek do studentského nebo zájmového časopisu, email nebo odpověď na inzerát.

B2

Nahoru

Porozumění poslechu

Student detailně rozumí všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou jazyka. Rozumí přednáškám týkajících se jeho oboru, rozumí většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce. Stejně tak rozumí televizním pořadům. Umí používat vhodné strategie k porozumění, např. při poslechu se soustředit na hlavní body nebo využít pomoci kontextu.

Porozumění psanému textu

Student rozumí nejdůležitějším bodům o aktuálních a známých tématech v krátkých novinových článcích, rozumí hlavním myšlenkám komentářů a rozhovorů v novinách a časopisech. Umí z kontextu odhadnout význam jemu neznámých slov, umí „přelétnout“ krátké texty a zjistit důležitá fakta a informace. Rozumí standardním úředním dopisům, v příběhu rozumí ději, který je jasně členěn a pozná nejdůležitější epizody a události.

Ústní interakce

Student umí přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci a úspěšně střídat role posluchače a mluvčího. Je schopen zúčastnit se dlouhých rozhovorů, umí odůvodnit a obhájit své názory, vyjádřit své pocity v nejrůznější intenzitě.

Ústní projev

Student umí podrobně popsat mnoho témat z okruhu jeho zájmů, umí ústně shrnout vyslechnuté rozhovory a diskuse, umí převyprávět děj filmu nebo divadelního představení. Umí logicky strukturovat běh myšlenek a vzájemně je propojovat.

Písemný projev

Student umí psát podrobné texty typu slohové práce na témata, která ho zajímají. Umí písemně shrnout informace z různých pramenů a médií, v textu je schopen vyzdvihnout důležité body.

C1

Nahoru

Porozumění poslechu

Student je schopen sledovat delší projevy a rozhovory, i když nejsou jasně strukturované a souvislosti jsou jen naznačeny. Rozumí širokému spektru ustálených výrazů, hovorovému způsobu vyjadřování a umí správně posoudit změnu stylu. Rozumí jazykově složitým přednáškám z jeho oboru, bez potíží rozumí hraným filmům, rozumí složitějším technickým návodům.

Porozumění psanému textu

Student rozumí dlouhým, náročným textům a umí je ústně shrnout. Nemá problémy se čtením podrobných zpráv, analýzy a komentáře, je schopen porozumět nejdůležitějším informacím, které jsou obsaženy ve vysoce odborných textech z jeho oboru. Student je schopen číst cizojazyčnou literaturu, umí rozpoznat společenské, politické a historické pozadí literárního díla.

Ústní interakce

Student se bez problémů zapojuje i do velmi živého rozhovoru mezi rodilými mluvčími, umí plynule, správně a efektivně hovořit o celé řadě témat z oblasti běžného života, profese či vědy.

Ústní projev

Student si poradí s podrobným a jasným pojednáním o složitějších tématech, umí ústně shrnout dlouhé, náročné texty. Ve svém oboru a okruhu svých zájmů umí přednést jasně strukturovanou přednášku.

Písemný projev

Student se umí jasně a čtivě vyjádřit k nejrůznějším tématům všeobecného nebo profesního charakteru. V textu umí strukturovaně představit ucelené téma, podrobně vyjádřit stanoviska a pomocí zdůvodnění a příkladů je podpořit. Umí psát formálně správné dopisy, píše téměř bezchybné texty, v nichž přizpůsobí výběr slovní zásoby i stylu adresátovi a tématu.

C2

Nahoru

Porozumění poslechu

Student nemá žádné obtíže při porozumění přímému či zprostředkovanému mluvenému projevu, a to i tehdy, jestliže se mluví rychle. Potřebuje pouze trochu času, aby se zaposlouchal do specifického přízvuku.

Porozumění psanému textu

Student umí v textech rozeznat slovní hříčky, satiru a ironii. Rozumí textům psaným hovorovým jazykem, které obsahují idiomatické nebo slangové výrazy. Rozumí textům příruček, nařízení a smluv i z oblastí mu neznámých. Umí číst literární texty nejrůznějších žánrů, rozezná různé literární stylistické prostředky a jejich funkci v textu.

Ústní interakce

Student se může bez obtíží zúčastnit každého hovoru a diskuse s rodilými mluvčími.

Ústní projev

Student rozumí informacím z různých pramenů, v nich obsaženým argumentům a věcné obsahy umí zopakovat/předat dále a ústně je shrnout. Umí pružně vyjádřit myšlenky a názory tak, aby něco zdůraznil, odlišil nebo aby se vyhnul mnohoznačnosti.

Písemný projev

Student umí psát dobře strukturované a čtivé články o ucelených tématech. Umí napsat esej nebo zprávu k tématu, o kterém hledal podklady, umí napsat recenzi odborné práce s odůvodněním svého názoru. Umí psát shrnutí věcných a literárních děl, formální dopisy v odpovídajícím stylu.

Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje