A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Aula Internacional 2 Nueva Edición
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-I  (lekce 1-5)
  • A2-II (lekce 6-10)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (základní osobní informace, informace o rodině, nakupování, popis bydliště, zaměstnání, vyřízení telefonických hovorů, objednání u lékaře, přivolání taxi). Je schopen komunikovat při nenáročných rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu o známých a běžných záležitostech. S pomocí jednodušších výrazů umí popsat své bezprostřední komunikační potřeby a dokáže reagovat na položené dotazy.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Lexikální témata:
  • Pocity, emoce a motivace
  • Učení jazyků
  • Profese III
  • Svět kina a celebrit
  • Životopis někoho slavného
  • Dům a bydlení
  • Nábytek a vybavení místností
  • Zdvořilostní výrazy
  • Volnočasové aktivity II
  • Cestování a výlety
 • Mluvnické jevy:
  • Slovesa costar a sentirse v přítomném čase
  • Spojky para a porque
  • Předložky desde, desde hace, hace … que, durante y hasta
  • Jednoduchý minulý čas (Pretérito Indefinido) od pravidelných sloves: vzory hablar (1. třída) a comer (2. + 3. třída) a od nepravidelných sloves estar, ir, ver, tener, hacer
  • Příslovečná určení pro minulost indikující použití jednoduchého minulého času (Pretérita Indefinida)
  • Slovesná vazba empezar a + infinitivo, ir a + infinitivo
  • Předložky sin, con, debajo, encima, detrás, delante, etc.
  • Kontrast v užití sloves ser / estar s přídavnými jmény
  • Stupňování přídavných jmen a porovnávací větné konstrukce I
  • Přivlastňovací zájmena samostatná: mío, tuyo, suyo, …
  • Tvoření gerundia
  • Průběhová vazba estar + gerundio

Základy podmiňovacího způsobu pro vyjádření zdvořilosti

A2-II — mírně pokročilí

 • Lexikální témata:
  • Potraviny a příprava jídel, vaření
  • Míry, váhy a obaly (láhev, karton, půl kila etc.)
  • Kultura a volnočasové nabídky
  • Používání slovesa parecer (zdát se, připadat) a popisování zážitku
  • Části lidského těla
  • Zdraví a nemoci
  • Etapy života člověka
  • Popisování historie
  • Cestování
  • Aktuální psychický stav, pocity a emoce (II)
 • Mluvnické jevy:
  • Užití osobních zájmen přímého předmětu lo, las, los, las a kombinace se zájmeny nepřímého předmětu
  • Kontrast v použití sloves ser / estar (II)
  • Kontrast v použití předpřítomného a minulého času
  • Zvolací věty
  • Me / te / le gustaría + infinitivo
  • Sloveso doler
  • Rozkazovací způsob kladný a přítomný subjuntiv
  • Souminulý čas (Pretérito Imperfecto) – tvoření a užití
  • Příslovečná určení typická pro užití Pretérita Imperfecta
  • Přehled dosud probraných minulých časů a kontrast v jejich užívání se zaměřením na časové věty v minulosti
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje