A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Nuevo Ven 1 (lekce 11-15) + Nuevo Ven 2 (lekce 1-5)
 • Rozdělení kurzu:
  • Nuevo Ven 1 (lekce 11-15)
  • Nuevo Ven 2 (lekce 1-5)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (základní osobní informace, informace o rodině, nakupování, popis bydliště, zaměstnání, vyřízení telefonických hovorů, objednání u lékaře, přivolání taxi). Je schopen komunikovat při nenáročných rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu o známých a běžných záležitostech. S pomocí jednodušších výrazů umí popsat své bezprostřední komunikační potřeby a dokáže reagovat na položené dotazy.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Lexikální témata:
  • Denní rutina & Běžné každodenní činnosti
  • Oslava narozenin & Dárky (el disco, …)
  • Aktuální duševní stav (contento, triste, enfadado, …)
  • Aktuální stav běžných předmětů kolem nás (limpio, roto, abierto, …)
  • Na letišti a cestování letadlem
  • Počasí
  • Světové strany
  • Jízdní řád vlaků
  • Části lidského těla
  • U lékaře
  • Zdraví a nemoci / úrazy
  • Základní léky
  • Fyzické aktivity a životospráva
  • Zákazy a instrukce kolem nás
  • Základní dopravní značky
  • V jazykové škole
  • Jazykové kurzy a studiu cizího jazyka (motivace, důvody apod.)
  • Sporty a sportoviště: fútbol, baloncesto, …, pista, estadio, …
  • Emailový účet
  • Významné historické události (la entrada del euro, etc.)
  • Životopis nějaké osobnosti
  • Nabídka zájezdu nebo hotelu
  • Noviny, časopisy a jejich obsah
  • Nehody a neštěstí
 • Mluvnické jevy:
  • Jednoduchý minulý čas (Pretérito Indefinido) od pravidelných sloves: vzory hablar (1. třída) a comer (2. + 3. třída) a od nepravidelných sloves estar, ir, ver, tener, hacer
  • Příslovečná určení pro minulost indikující použití jednoduchého minulého času (Pretérita Indefinida)
  • Neurčitá přídavná jména a zájmena
  • Užívání sponového slovesa estar se stavovými přídavnými jmény
  • Stupňování přídavných jmen a porovnávací větné konstrukce I
  • Ukazovací zájmena este / ese / aquel a ukazovací příslovce aquí / ahí /allí
  • Přivlastňovací zájmena samostatná: mío, tuyo, suyo,
  • Neosobní slovesa: llover, nevar, … Souminulý čas (Pretérito Imperfecto) – tvoření a užití
  • Příslovečná určení frekvence
  • Záporné výrazy a pravidla pro větný zápor: nunca, tampoco, nadie, nada
  • Užívání slovesa doler dle vzoru gustar
  • Přehled funkcí zájmene se (zvratné zájmeno, trpný rod, neosobní věty)
  • Neosobní věty (hay que, se puede, …)
  • Konstrukce pro vyjádření povinnosti a rozdíly mezi nimi (hace falta, hay que, tener que, deber)
  • Polovětná konstrukce para + infinitiv pro vyjádření účelu
  • Podmínkové věty reálné v přítomnosti
  • Přehled dosud probraných minulých časů a kontrast v jejich užívání se zaměřením na časové věty v minulosti
  • Časování sloves leer, morir, nacer v jednoduchém minulém čase (Pretérito Indefinido)
  • Stupňování přídavných jmen a příslovcí & porovnávací větné konstrukce II

A2-II — mírně pokročilí

 • Lexikální témata:
  • Osobní údaje (biografie)
  • Dokumenty a formuláře
  • Film a kino
  • Lidský charakter a osobnostní vlastnosti
  • Aktuální psychický stav
  • Seznamovací inzeráty
  • Reklama
  • Fotbal
  • Recyklace
  • Internet
  • Domácí práce
  • Vaření a kuchyňské recepty
  • Kuchyňské nástroje a nádobí
  • Potraviny a nutriční pyramida
  • Silniční doprava
  • Automobil a jeho části
  • Orientace v plánech a mapách
  • Dopravní nehody
  • Novinové rubriky
  • Záliby
 • Mluvnické jevy:
  • Opakování minulých časů s důrazem na rozdíly v užívání jednoduchého minulého času (Pretérita Indefinida) a souminulého času (Pretérita Perfecta)
  • Vyjadřování trvání nějakého děje po určitou dobu: slovesná vazba llevar + gerundio a konstrukce desde hace či hace „tiempo“ que
  • Průběhová vazba v souminulém čase (Pretéritu Imperfectu): estaba + gerundio
  • Rozdílné užití sloves ser a estar na základě trvalosti/přechodnosti vlastnosti, s níž se má použít
  • Budoucí čas (Futuro Imperfecto)
  • Podmínková souvětí reálná I
  • Specifické konstrukce se slovesem parecer
  • Prostředky pro rozkazování ve španělštině (Imperativo, Presente de Subjuntivo)
  • Podmiňovací způsob jednoduchý (Condicional Simple)
  • Předminulý čas (Pretérito Plusquamperfecto)
  • Zájmeno se v neosobních větách
  • Vyjadřování pravděpodobnosti
  • Nepřímá řeč (pro oznamovací věty a přenášení otázek)
  • Časová souslednost
  • Ostatní změny při převádění přímé řeči do nepřímé (u osobních zájmen, příslovečných určení apod.)
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Flora
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po: 8:30-18:00
Út - Čt: 10:00-18:00
Pá: 8:30-15:00
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje