A1 — úplní začátečníci

 • Základní učebnice: Aula Internacional 1 Nueva Edición
 • Rozdělení kurzu:
  • A1-I (lekce 0-4)
  • A1-II (lekce 5-9)

Profil studenta: Student kurzu s úrovní A1 rozumí po jeho absolvování známým výrazům z každodenního života, základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb v dané situaci a umí je také sám používat. Dokáže představit sám sebe i ostatní, klade jiným osobám dotazy o tom, kde žijí, pracují, jaké mají zájmy. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit v různých běžných situacích a rozumí, mluví- li partner pomalu a jasně.

Obsah kurzu:

A1-I — úplní začátečníci

 • Lexikální témata:
  • Pozdravy a základní výrazy společenského styku (představení se, poděkování apod.)
  • Základní osobní informace
  • Profese I
  • Pozdravy a rozloučení v průběhu dne
  • Formální / neformální výrazy společenského styku
  • Zjišťování dalších osobních informací (např. telefonní číslo)
  • Profese II
  • Abeceda
  • Základní číslovky 0 až 1000000
  • Oblíbené činnosti a věci: los gustos
  • Volnočasové aktivity I
  • Počasí a klima
  • Turisticky zajímavá místa a základní geografie
  • Barvy
  • Oblečení a předměty denní potřeby
 • Mluvnické jevy:
  • Časování vybraných sloves v přítomném čase: ser, vzor trabajar (1. třída)
  • Osobní podmětová zájmena
  • Rod podstatných jmen a přechylování
  • Časování pravidelných sloves v přítomném čase: vzor comer (2. třída), vzor vivir (3. třída)
  • Množné číslo podstatných a přídavných jmen
  • Shoda přídavného jména s podstatným v rodě a čísle
  • Vybraná ukazovací zájmena a členy
  • Předložky a spojky a, de, en, con, por, para a porque
  • Časování nepravidelných sloves estartener, ir, preferir v přítomném čase
  • Rozdíl v používání sloves estar a haber (hay)
  • Určité členy el, la, los a las a jejich složeniny s předložkami de a a
  • Postavení přídavného a podstatného jména
  • Tázací výrazy a kontrast qué / cuál
  • Stupňování a superlativ
  • Vazba „muset“: tener que + infinitiv
  • Neurčitý člen: un, una
  • Časování slovesa hacer a modálních sloves querer a poder v přítomném čase

A1-II – úplní začátečníci

 • Lexikální témata:
  • Fyzický popis osob
  • Rodina (rodinné vztahy)
  • Denní rutina (popis vlastního běžného dne od rána do večera)
  • Udávání hodin,části dne a dny v týdnu
  • V restauraci (objednání si jídla, konverzace s obsluhou, placení atd.)
  • Potraviny a jídlo
  • Město a jeho části
  • Popis cesty
  • Charakterové vlastnosti a láska
  • Hudba
  • Lidské dovednosti
 • Mluvnické jevy:
  • Přivlastňovací zájmena nesamostatná II: mi, tu, su, …
  • Užívání slovesa gustar včetně případných intensifikátorů mucho, bastante, poco, nada
  • Osobní zájmena přímého a nepřímého předmětu me, te, le, lo, la …
  • También / tampoco
  • Zvratná zájmena a slovesa me, te, se, …
  • Časování zvratných sloves v přítomném čase: llamarse (pravidla pro pozici zvratného zájmena)
  • Užití sloves quedar a parecer dle vzoru gustar
  • Předložkové tvary zájmen: de mí, para ti, …
  • Reakce na výpověď Yo también / Yo tampoco / Yo sí / Yo no
  • Uspořádání dějů v čase Primero / Después / Luego
  • Časování sloves poner a traer v přítomném čase
  • Předložky a příslovce místa a, en, al lado de, lejos, cerca …
  • Pravidelné i nepravidelné tvoření příčestí minulého
  • Předpřítomný čas, složený minulý (Pretérito Perfecto)
  • Příslovečná určení pro předpřítomnost
  • Rozlišování mezi saber / poder + infinitivo
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje