A2 — mírně pokročilí

 • Základní učebnice: Nuovo Progetto Italiano 1
 • Doplňková literatura: Nuovo Progetto Italiano 2 a doplňkové materiály od lektora (Italština pro samouky, www.italianculture.net, www.scudit.net)
 • Rozdělení kurzu:
  • A2-1 (lekce 4 - 7)
  • A2-II (lekce 8 - 11)
 • Profil studenta: Student rozumí základním frázím a umí komunikovat v jednoduchých situacích a vyjadřovat se v jednoduchých větách.

Obsah kurzu:

A2-I — mírně pokročilí

 • Cíl kurzu: "Parlo l´italiano cosí cosí." ("Jakž takž mluvím italsky.")
 • Na základě osvojené slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu dokáže student popsat zážitky ze své minulosti, popsat svoje pocity a názory týkající se různých situací. Reaguje na otázky a umí je klást. Umí reprodukovat texty a italština je pro něj prostředek, díky kterému může komunikovat v Itálii v situacích každodenního života, ale i v pracovním prostředí.
 • Slovní zásoba a terminologie (ústní a psaná forma):
  • Zopakování základní slovní zásoby, popis domácnosti, oblečení, domluvení schůzek, cestování, obchodní komunikace, konfrontace různých realit, životní zkušenosti, krátké příběhy ze života, nová přídavná jména v druhém a v třetím stupni, použití nových idiomatických výrazů, řádové číslovky. Kurz je dále doplněn poslechem písniček a jazykovými hrami.
  • Popis domácnosti, domluvení schůzek, cestování
  • Obchodní komunikace, konfrontace různých realit
  • Životní zkušenosti, krátké příběhy ze života
  • Použití nových idiomatických výrazů
  • Poslech písniček, hry
 • Gramatika:
  • Minulý čas// Passato prossimo s pomocným slovesem „Avere“ a „essere“
  • Příslovce a jejich tvorba (lento-lentamente; chiaro-chiaramente)
  • Přímá zájmena//Pronomi diretti (mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le)
  • Řadové číslovky (primo, secondo, terzo….)
  • Větné spojky (quando, perché, mentre, se...)
  • Zopakování předložek (di, a, da, in… — nel, sul, dal, alla….)
  • Nepřímá zájmena//pronomi indiretti (mi, ti, gli, le, ci, vi, gli)
  • Přivlastňovací zájmena (mio, tuo, suo….)
  • Zvratná slovesa (lavarsi , sentirsi, ripetersi…) v přítomném a minulém času
  • Trpný rod sloves // Passivo (sono amato, é letto, viene capito…)
  • Nová přídavná jména v druhém a v třetím stupni
  • Řádové číslovky

A2-II — mírně pokročilí

 • Cíl kurzu: "Parlo l´italiano abbastanza bene." ("Mluvím docela dobře italsky.")
 • Na základě osvojené slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu, student dokáže popsat svoje plány do budoucna, umí komunikovat v pracovním prostředí a se svými italskými přáteli, začíná lépe rozumět jazyku, který se objeví v mediích; dále se zlepší písemná forma a jazyk je bohatší a plynulejší díky novým a originálnějším frazémům.
 • Slovní zásoba a terminologie (ústní  psaná forma):
  • Prohloubení slovní zásoby pomocí diskuse o složitějších tématech (životní prostředí, urbanizace, země a národnosti, italské reálie, pracovní prostředí, lékařství) , ale také na základě jednodušších debat (hobby, slavnosti, italský humor, dialogy z italských komedie, próza atd.). Slovní zásoba se obohatí o nové idiomatické výrazy a kurz je doplněn sledováním scének z italských filmů, poslechem písniček a jazykovými hrami.
  • Hobby, slavnosti, italský humor, dialogy z italských komedie, próza atd.
  • Nové idiomatické výrazy
  • Scénky z italských filmů, poslech písní a jazykové hry
 • Gramatika:
  • Budoucí čas // Futuro semplice (saró, avró, partiró, torneró….)
  • Zopakování předešlé gramatiky (viz A1-A2-I)
  • Nepřímá zájmena//pronomi indiretti (mi, ti, gli, le, ci, v, gli)
  • Kombinace zájmen (glielo, te lo, me lo...)
  • Imperfetto // minulý čas imperfektum (ero, avevo, dicevo …)
  • Rozkazovací způsob // Imperativo: tykání a vykaní
  • Zopakování minulého času // passato prossimo
Poptávkový formulář
Jipka Rokycany
Jipka Plzeň
Jipka Hradec Králové
Jipka Brno
Jipka Palmovka
Jipka Karlín
Jipka Butovice
Jipka Anděl
Jipka Flora
Jipka I. P. Pavlova
Jipka Národní
Jipka Národní

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Palác Platýz (4. patro)

Provozní doba oddělení překladů

pobočka na mapě
224 210 422

Po - Čt: 8:30-19:00
Pá: 8:30-15:30
Pauza: 12:00-12:30

zobrazit fakturační údaje